-->

Udział środowiska akademickiego w rekrutacji ekspertów PKA.

7 kwietnia 2016, Komentarze 0

Polska_Komisja_Akredytacyjna_-_2016-03-20_10.46.18Polska Komisja Akredytacyjna, zgodnie z przyjętą misją i polityką jakości, dąży do jak najlepszego i najbardziej skutecznego wykonywania powierzonych jej zadań. Ważnym aspektem kształtowania kultury jakości jest dobór ekspertów, z którymi Komisja współpracuje, zapewniających wykonywanie na najwyższym poziomie obowiązków wynikających zarówno z przepisów znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jak i dynamicznego rozwoju oferty dydaktycznej proponowanej przez uczelnie.

Aktywny udział środowiska akademickiego w procesie tworzenia profesjonalnych zespołów ekspertów z pewnością umocni poczucie wspólnej odpowiedzialności za jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym, a wyniki pracy ekspertów sprzyjać będą nie tylko doskonaleniu działalności Komisji, ale także podejmowanych w uczelniach działań projakościowych. Dlatego też Komisja będzie zwracać się do kierowników jednostek organizacyjnych uczelni o wskazanie z grona nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy (tytuł w zakresie sztuki) lub stopień naukowy (stopień w zakresie sztuki) tych osób, które zajmują wysoko ocenianą pozycję naukową (lub artystyczną), posiadają duże doświadczenie dydaktyczne oraz cieszą się autorytetem i zaufaniem środowiska akademickiego

Będziemy zobowiązani za przedstawianie informacji o proponowanych kandydatach, ilustrujących ich dorobek naukowy (artystyczny) i dydaktyczny, a także doświadczenie w procesie zapewniania jakości.