Warszawa: wykonanie przeglądu zewnętrznego działań Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Numer ogłoszenia: 337940 - 2013; data zamieszczenia: 21.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 242072 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6220718, faks 22 6211584.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: inna jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie przeglądu zewnętrznego działań Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu zewnętrznego działań Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zgodnie ze Standardami i wskazówkami dot. zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego(ang. European Standards and Guidelines for Quality Assurance in European Higher Education Area) Polska Komisja Akredytacyjna jako agencja zewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia zobowiązana jest do poddawania się okresowym przeglądom zewnętrznym w cyklach 5-letnich. Pozytywny wynik przeglądu zewnętrznego umożliwia agencjom uzyskanie statusu pełnego członka Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym (ang. European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA) a także uzyskanie/przedłużenie wpisu w Europejskim Rejestrzez Zapewniania Jakości w Szkolncitwie Wyższym (ang. European Quality Assurance Register in Higher Education, EQAR)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.21.20.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 143500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ