Logo Biuletynu Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Opuść Biuletyn Informacji Publicznej PKA i przejdź do strony głównej serwisu Komisji.

Informacje podstawowe

Polska Komisja Akredytacyjna została utworzona pod nazwą Państwowa Komisja Akredytacyjna z dniem 1 stycznia 2002 r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Obecną nazwę Komisja uzyskała na mocy ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Przedmiot, tryb działania, kompetencje

Komisja jest instytucją działającą niezależnie na rzecz doskonalenia jakości kształcenia,  swoją działalnością obejmuje wszystkie uczelnie działające na podstawie wyżej wymienionych przepisów. PKA jest jedynym w Polsce organem działającym na rzecz jakości kształcenia o określonych ustawowo zadaniach i trybie pracy. Poddanie się ocenie PKA jest obligatoryjne a jej negatywna ocena programowa zobowiązuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do wydania decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu uprawnienia do kształcenia na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia.

Procedury działania Polskiej Komisji Ak redytacyjnej dostępne są tutaj, natomiast kryteria dokonywania ocen są zawarte w Statucie PKA. Aby zapoznać się z danymi szczegółowymi kliknij na link: procedury, informacje dotyczące formułowania opinii o jakości oraz wniosków.

Organy PKA

Organami jednoosobowymi Komisji są jej Przewodniczący oraz Sekretarz. Organem kolegialnym jest Prezydium PKA. Szczegółowa informacja na temat składu PKA w danej kadencji dostępna jest tutaj.

Zestawienia i rejestry

Komisja publikuje na swoich stronach internetowych informacje o kierunkach i jednostkach wyznaczonych do oceny w danym roku akademickim, a także pełną informację o dokonanych ocenach, obejmującą zarówno rezultat, jak i treść uchwały oraz raportu zespołu oceniającego.

Zamówienia publiczne

Informacje dotyczące zamówień publicznych publikowane są tutaj.

Informacja publiczna i ponowne jej wykorzystanie

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu niezależnie od interesu prawnego lub faktycznego. Każdemu ponadto przysługuje prawo ponownego wykorzystania informacji publicznej. W odniesieniu do informacji publicznych spełniających cechy utworu w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.11)) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.12)), zapewniona jest możliwość dowolnego ich wykorzystania pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.


Ogłoszenie o konkursach na stanowiska

aktualnie nabory nie są prowadzone

Dane kontaktowe:

Polska Komisja Akredytacyjna www.pka.edu.pl ul. Żurawia 32 / 34 00-515 Warszawa pka@pka.edu.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ePUAP:

/BiuroPKA/SkrytkaESP

Akceptowane formaty załączników: csv, doc, docx, gif, jpg (jpeg), odt, ods, pdf, rtf, ppt, pptx, odp, txt, xls, xlsx, xml, zip.

Instrukcje i pomoc:

Instrukcje techniczne obsługi ePUAP połącz >>

Pomoc techniczna, instrukcje i kontakt ws. obsługi ePUAP połącz >>

redaktor: Grzegorz Kołodziej +48 22 563 17 63 +48 22 621 15 84 gkolodziej@pka.edu.pl www.bip.gov.pl