Logo Biuletynu Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Opuść Biuletyn Informacji Publicznej PKA i przejdź do strony głównej serwisu Komisji.

Informacje podstawowe

Polska Komisja Akredytacyjna została utworzona pod nazwą Państwowa Komisja Akredytacyjna z dniem 1 stycznia 2002 r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Obecną nazwę Komisja uzyskała na mocy ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Przedmiot, tryb działania, kompetencje

Komisja jest instytucją działającą niezależnie na rzecz doskonalenia jakości kształcenia,  swoją działalnością obejmuje wszystkie uczelnie działające na podstawie wyżej wymienionych przepisów. PKA jest jedynym w Polsce organem działającym na rzecz jakości kształcenia o określonych ustawowo zadaniach i trybie pracy. Poddanie się ocenie PKA jest obligatoryjne a jej negatywna ocena programowa zobowiązuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do wydania decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu uprawnienia do kształcenia na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia.

Procedury działania Polskiej Komisji Ak redytacyjnej dostępne są tutaj, natomiast kryteria dokonywania ocen są zawarte w Statucie PKA. Aby zapoznać się z danymi szczegółowymi kliknij na link: procedury, informacje dotyczące formułowania opinii o jakości oraz wniosków.

Organy PKA

Organami jednoosobowymi Komisji są jej Przewodniczący oraz Sekretarz. Organem kolegialnym jest Prezydium PKA. Szczegółowa informacja na temat składu PKA w danej kadencji dostępna jest tutaj.

Zestawienia i rejestry

Komisja publikuje na swoich stronach internetowych informacje o kierunkach i jednostkach wyznaczonych do oceny w danym roku akademickim, a także pełną informację o dokonanych ocenach, obejmującą zarówno rezultat, jak i treść uchwały oraz raportu zespołu oceniającego.

Zamówienia publiczne

Informacje dotyczące zamówień publicznych publikowane są tutaj.

Informacja publiczna i ponowne jej wykorzystanie

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu niezależnie od interesu prawnego lub faktycznego. Każdemu ponadto przysługuje prawo ponownego wykorzystania informacji publicznej. W odniesieniu do informacji publicznych spełniających cechy utworu w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.11)) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.12)), zapewniona jest możliwość dowolnego ich wykorzystania pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.


Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Uwaga!

Z dniem 5 października 2018 r. w treści ogłoszenia w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”, wprowadza się następującą zmianę:

punkt 10 w brzmieniu: „10.   Aktualne zaświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.”

otrzymuje brzmienie: „10.  Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym  wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.”

 

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej ogłasza konkursu na stanowisko:

Dyrektor Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Polska Komisja Akredytacyjna

ul. Żurawia 32/34

00-515 Warszawa

Główne obowiązki Dyrektora Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

 1. Zapewnienie niezbędnych warunków dla sprawnego funkcjonowania Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Komisji).
 2. Opracowywanie przepisów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Biura Komisji) oraz nadzór nad ich przestrzeganiem.
 3. Wykonywanie obowiązków pracodawcy w stosunku do pracowników Biura,w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Planowanie budżetu Komisji i Biura oraz nadzór nad prawidłowością wydatkowania środków przeznaczonych na ich działalność.
 5. Koordynowanie realizacji spraw podejmowanych przez Komisję w związku z jej działalnością statutową.
 6. Nadzór nad przygotowywaniem dokumentów, publikacji i innych materiałów związanych z działalnością Komisji.
 

Wymagania stawiane kandydatom:

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak orzeczenia kary zakazu pełnienia funkcji kierowniczych lub funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślnie przestępstwo skarbowe,nietoczące się postępowanie karne.
 3. Wykształcenie wyższe magisterskie; preferowane kierunki ekonomiczne lub prawnicze.
 4. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 5. Co najmniej 8 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 5 lat na stanowisku kierowniczym w instytucjach z obszaru szkolnictwa wyższego; preferowane doświadczenie związane z zapewnianiem jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym.
 6. Bardzo dobra znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie szkolnictwa wyższego w Polsce oraz przepisów dotyczących finansów publicznych, rachunkowości, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, ochrony informacji niejawnych, archiwizacji dokumentów, jak też prawa zamówień publicznych i kodeksu pracy.
 7. Predyspozycje osobowościowe: solidność i odpowiedzialność, uczciwość, samodzielność w podejmowaniu decyzji, komunikatywność, kreatywność, umiejętność kierowania zespołami ludzkimi, delegowania zadań i motywowania współpracowników, umiejętność rozwiązywania problemów związanych z pracownikami i kierowaną instytucją.
  Wymagania pożądane:
 1. Dobra znajomość polskich i międzynarodowych rozwiązań związanych z zapewnieniem jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, w szczególności w organizacjach zajmujących się zapewnianiem jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.
 2. Udział w pracach polskich i/lub zagranicznych agencji akredytacyjnych, w szczególności w zespołach dokonujących oceny jakości kształcenia w uczelniach.
  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. Pisemne zgłoszenie do konkursu na stanowisko Dyrektora Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej zawierające dane wskazane w  art. 22Kodeksu Pracy wraz z listem motywacyjnym.
 2. Kwestionariusz osobowy.
 3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 4. Życiorys zawodowy zawierający w szczególności informacje o dotychczasowym przebiegu kariery zawodowej, zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami.
 5. Praca (maksymalnie 7200 znaków ze spacjami, w wersji papierowej oraz na nośniku umożliwiającym odczyt dokumentu w wersji elektronicznej) na temat „Wizja funkcjonowania Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej w aktualnych uwarunkowaniach prawno-organizacyjnych określających zadania Komisji i Biura”.
 6. Kserokopie dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego oraz innych dokumentów uwiarygadniających posiadane doświadczenie i kwalifikacje.
 7. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia od pracodawcy).
 8. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na kierowniczym stanowisku.
 9. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 10. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym  wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.  / 10. Aktualne zaświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 11. Oświadczenie kandydata o nieukaraniu zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 12. Oświadczenie kandydata, iż nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
 13. Ewentualnie dokumenty poświadczające udział w pracach zespołów dokonujących oceny jakości kształcenia.
 14. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z konkursem,o następującej treści:
Oświadczam, że:
 1. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Polską Komisję Akredytacyjną z siedzibą w Warszawie (00-515), przy ul. Żurawiej 32/34, w celu przeprowadzenia postępowania konkursowegona stanowisko dyrektora Biura Komisji;
 2. zostałam/em poinformowany o tym, iż:
 

……………………………………….

  czytelny podpis kandydata  

…………………………………………

miejscowość, data

 

Kandydat może złożyć również listy referencyjne oraz inne opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia.

Kandydat przedkłada do wglądu przewodniczącego komisji konkursowej (podczas rozmowy kwalifikacyjnej) oryginały dokumentów, których kopie składa przystępując do konkursu.

 

Informacja o sposobie przeprowadzania konkursu:

Etap 1

1.1 Weryfikacja formalna ofert (ocena dokumentów złożonych przez kandydatów pod kątem terminowości, kompletności oraz spełnienia wymagań formalnych zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia).

1.2 Ocena merytoryczna spełnienia warunków dotyczących wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji zawodowych.

Etap 2

2.1 Prezentacja pracy, przygotowanej na potrzeby naboru.

2.2 Rozmowa kwalifikacyjna (ocena kandydatów pod kątem wymagań dotyczących wiedzy i kompetencji z zakresu spraw należących do właściwości Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz kompetencji kierowniczych i doświadczenia zawodowego).

Informacja o sposobie, terminie i miejscu składania dokumentów:

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 15 października 2018 r., do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do sekretariatu Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej) w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej”

Sekretariat

Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej

ul. Żurawia 32 / 34

00-515 Warszawa

Aplikacje, które nie wpłyną do sekretariatu Biura w wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje:

 1. Życiorys zawodowy, list motywacyjny, pracę pisemną oraz wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać, a w przypadku oświadczeń opatrzyć dodatkowo aktualną datą.
 2. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej – kandydaci będą powiadomieni za pośrednictwem dobrowolnie przekazanych danych korespondencyjnych (tj. adres e-mail czy numer telefonu).
 3. Po zakończeniu rekrutacji dokumenty złożone przez kandydatów, których aplikacja została rozpatrzona negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu+48 22 563 17 44.
 5. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej w terminie do 14 dni od dnia zakończenia drugiego etapu konkursu.

Pliki:


 

Dane kontaktowe:

Polska Komisja Akredytacyjna www.pka.edu.pl ul. Żurawia 32 / 34 00-515 Warszawa pka@pka.edu.pl redaktor: Grzegorz Kołodziej +48 22 563 17 63 +48 22 621 15 84 gkolodziej@pka.edu.pl www.bip.gov.pl