-->

Kierunki i jednostki wyznaczone do oceny

W roku akademickim 2018/2019 Zespoły, o których mowa w § 3 pkt 1 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dokonają oceny programowej na kierunkach studiów w podstawowych jednostkach organizacyjnych uczelni wymienionych odpowiednio w Załącznikach Nr 1-8 do Uchwały Nr 449/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 lipca 2018 r.

 

Poniższa tabela przedstawia zaś kierunki studiów, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny w roku akademickim 2016/2017 oraz 2017/18.

Wszystkie kierunki studiów oraz jednostki ocenione przez PKA dostępne są w naszej bazie ocen.Informacja dodatkowa: generalny harmonogram dokonywania ocen w danym roku akademickim ustalany jest przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w końcówce poprzedzającego roku akademickiego (możliwe są jednak jego modyfikacje w późniejszym terminie). Harmonogram dokonywania ocen programowych uwzględnia kierunki i poziomy studiów, w przypadku których: 1)  upływa termin, na jaki wydana została poprzednia ocena, 2) wypromowani zostali pierwsi absolwenci, 3) zaistniały inne niż wymienione w pkt. 1 i 2 okoliczności uzasadniające dokonanie oceny, 4) wpłynął uzasadniony wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, 5) zaakceptowany został wniosek uczelni o dokonanie oceny.

Konkretne daty poszczególnych wizytacji podawane są przez PKA na stronie internetowej (w dziale „Aktualności”) z ok. dwutygodniowym wyprzedzeniem.