Wzory i procedury

Spis treści
  1. Ocena programowa (profil ogólnoakademicki i praktyczny):
   • wzory dokumentów,
   • zasady dokonywania wizytacji programowej.
  2. Ocena instytucjonalna:
   • wzory dokumentów,
   • zasady dokonywania wizytacji instytucjonalnej.
  3. Wytyczne do przygotowania raportu samooceny.
  4. Wzory opinii.
  5. Wzory archiwalne.

 

Ocena programowa PKA
Wzory dokumentów:
Profil ogólnoakademickiProfil praktyczny
Wzór raportu samoocenyWzór raportu samooceny
Wzór raportu z wizytacjiWzór raportu z wizytacji
Wzór raportu z wizytacji dla dwóch profili i dwóch stopni kształcenia
Wzór raportu nt. działań naprawczych po ocenie warunkowej
Wzór raportu z wizytacji po ocenie warunkowej
Zasady przeprowadzania wizytacji programowej (wyciąg na podstawie Uchwały Nr 127/2015 z późn. zm. wprowadzonymi Uchwałą Nr 942/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.):

Wizytacja przeprowadzana jest zgodnie z planem, który obejmuje:

 1. Spotkanie Zespołu z władzami uczelni oraz jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek studiów w celu przedstawienia planu wizytacji oraz zapoznania się z najistotniejszymi problemami dotyczącymi roli jaką przypisują władze uczelni i jednostki temu kierunkowi w rozwoju uczelni/jednostki oraz realizacji ich strategicznych celów.
 2. Ocenę spełnienia kryteriów podstawowych określonych w § 3 i 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz instytucjonalnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1356), oraz kryteriów szczegółowych stanowiących załączniki nr 1 i 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oceną objęte są również dokumenty potwierdzające spełnienie wymienionych kryteriów.
 3. Hospitację zajęć dydaktycznych.
 4. Wizytację bazy dydaktycznej, uczelnianej i pozauczelnianej, wykorzystywanej do realizacji zajęć na ocenianym kierunku studiów; w przypadku oceny kształcenia o  profilu  praktycznym ze szczególnym uwzględnieniem bazy, w której prowadzone są zajęcia praktyczne, w tym w warunkach zbliżonych do środowiska pracy, oraz instytucji, w których odbywane są praktyki.
 5. Spotkania z:
  • nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia na ocenianym kierunku studiów m.in. w celu przedyskutowania oceny realizacji efektów kształcenia dokonywanej na koniec roku akademickiego, o której mowa w § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia,
  • studentami, Samorządem Studenckim, oraz przedstawicielami studenckiego  ruchu naukowego,
  • przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, zwłaszcza w przypadku oceny kształcenia o profilu praktycznym.
 6. Spotkania członków Zespołu w celu dokonania analizy zebranych informacji, ustalenia czy umożliwią one dokonanie pełnej oceny, oraz sformułowania uwag i zaleceń podsumowujących wizytację.
 7. Spotkanie końcowe z władzami uczelni / ocenianej jednostki w celu podsumowania wizytacji i przekazania wstępnych uwag.
 8. Wizytacja, z zastrzeżeniem ust. 2, trwa nie krócej niż dwa dni. W przypadku powtórnej oceny, o której mowa w  § 21 Statutu, wizytacja odbywa się na zasadach określonych w tym przepisie  i może trwać jeden dzień.
 9. Po zakończeniu wizytacji Zespół przygotowuje raport w terminie nie dłuższym niż sześć tygodni, a w przypadku ocen dokonywanych na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – niezwłocznie.
Ocena instytucjonalna
Wzory dokumentów:
Wzór raportu samooceny
Wzór raportu z wizytacji
Wzór raportu nt. działań naprawczych po ocenie warunkowej
Wzór raportu z wizytacji po ocenie warunkowej
 Zasady przeprowadzania wizytacji instytucjonalnej (wyciąg na podstawie Uchwały Nr 128/2015 z późn. zm. wprowadzonymi Uchwałą Nr 943/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.):

Wizytacja przeprowadzana jest zgodnie z planem, który obejmuje:

 1. Spotkanie Zespołu z władzami uczelni i ocenianej jednostki oraz osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości     w uczelni / ocenianej jednostce.
 2. Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą ukonstytuowania i funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości oraz dokonanie oceny czy przyjęte procedury odnoszą się do wszystkich aspektów procesu kształcenia, mających wpływ na jego jakość, a także czy mechanizmy weryfikacji i doskonalenia tego systemu są skuteczne.
 3. Ocenę spełnienia kryteriów podstawowych określonych w § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz instytucjonalnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1356), oraz kryteriów szczegółowych stanowiących załącznik nr 3 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oceną objęte są również dokumenty potwierdzające spełnienie wymienionych kryteriów.
 4. Wizytację bazy dydaktycznej i socjalnej jednostki oraz obiektów uczelnianych i pozauczelnianych wykorzystywanych w procesie dydaktycznym realizowanym w ocenianej jednostce.
 5. Spotkania z nauczycielami akademickimi, studentami, doktorantami, pracownikami administracji jednostki oraz przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego.
 6. Spotkania członków Zespołu po zakończeniu postępowania oceniającego każde z ośmiu kryteriów w celu dokonania podsumowania  poczynionych ustaleń i stwierdzenia, czy pozyskane informacje umożliwią dokonanie oceny w badanym zakresie, oraz po zakończeniu wszystkich czynności w celu podsumowania całej wizytacji.
 7. Spotkanie końcowe z władzami uczelni / ocenianej jednostki w celu podsumowania wizytacji i przekazania wstępnych uwag.
 8. Wizytacja, z zastrzeżeniem ust. 2, trwa nie krócej niż trzy dni. W przypadku powtórnej oceny, o której mowa w § 21 Statutu, wizytacja odbywa się na zasadach określonych w tym przepisie i może trwać jeden dzień.
 9. Po zakończeniu wizytacji Zespół przygotowuje raport w terminie nie dłuższym niż sześć tygodni, a w przypadku ocen dokonywanych na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – niezwłocznie.

 

 Wytyczne do przygotowania raportu samooceny
(wyciąg z Uchwały Nr 126/2015 z późn. zm. wprowadzonymi Uchwałą Nr 941/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.)
 1. Raport samooceny należy przygotować według wzoru:
  • nr 1 – w przypadku oceny programowej – profil ogólnoakademicki (w siedmiu egzemplarzach, w tym dwóch w wersji papierowej),
  • nr 2 – w przypadku oceny programowej – profil praktyczny (w siedmiu egzemplarzach, w tym dwóch w wersji papierowej),
  • nr 3 – w przypadku oceny instytucjonalnej (w dziewięciu egzemplarzach, w tym dwóchw wersji papierowej).
 2. Raport samooceny powinien być syntetyczny.
 3. Jeżeli uczelnia prowadzi na danym kierunku studiów kształcenie w kilku podstawowych jednostkach organizacyjnych raport należy przygotować odrębnie dla każdej z nich.
 4. Jeżeli podstawowa jednostka organizacyjna prowadzi na danym kierunku studia o profilu ogólnoakademickim i o profilu praktycznym, raport należy przygotować odrębnie dla każdego z nich.
 5. Raport na temat działań naprawczych podjętych po ocenie warunkowej należy przygotować według wzoru:
  • nr 4 – w przypadku oceny programowej (w trzech egzemplarzach, w tym jednym w wersji papierowej),
  • nr 5 – w przypadku oceny instytucjonalnej (w pięciu egzemplarzach, w tym jednym w wersji papierowej).
 6. Raporty uczelnia zobowiązana jest przekazać Polskiej Komisji Akredytacyjnej w terminie sześciu tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o ocenie.

 

Wzory opinii
  1. Wzór opinii o jakości kształcenia w jednostce ubiegającej się o nadanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
  2. Wzór opinii w sprawie wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia kształcenia:
Profil praktyczny – dot. spraw, które wpłynęły do 30.09.2016 r.,

Profil praktyczny – dot. spraw, które wpłynęło po 30.09.2016 r.

Profil ogólnoakademicki – dot. spraw, które wpłynęły do 30.09.2016 r.,

Profil ogólnoakademicki – dot. spraw, które wpłynęło po 30.09.2016 r.

 

 Wzory archiwalne
Wzory zmienione 10 grudnia 2015 r.
Wzory zmienione 9 kwietnia 2015 r.

Ocena programowa

Procedury:

Ocena instytucjonalna

Procedury:

Ponowne rozpatrzenie sprawy

Procedura składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (wspólna dla wszystkich uchwał PKA). 

 

Opinie (Archiwum!)

Procedury: