Wzory i procedury

Spis treści
  1. Ocena programowa (profil ogólnoakademicki i praktyczny):
   • wzory dokumentów,
   • zasady dokonywania wizytacji programowej.
  2. Wzory opinii.
  3. Wzory archiwalne.

 

Ocena programowa PKA
Wzory dokumentów
obowiązujące dla postępowań w sprawie oceny programowej wszczętych i niezakończonych przed 1 października 2018. Datą wszczęcia postępowania w sprawie oceny programowej jest data pisma wysłanego do uczelni przez PKA  z prośba o sporządzenie raportu samooceny.
Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny
Pobierz szczegółowe kryteria oceny ze wskazówkami (.pdf)

oraz

zmodyfikowane wskazówki dotyczące kryterium 4 (.pdf)

Wzór raportu samooceny (.docx) Wzór raportu samooceny (.docx)
Wzór raportu z wizytacji (.docx) Wzór raportu z wizytacji (.docx)
Wzór raportu samooceny / nt. działań naprawczych po ocenie warunkowej
Wzór raportu z wizytacji po ocenie warunkowej
Wzory dokumentów obowiązujące dla postępowań wszczętych od 12.01.2017 r. i zakończonych do 30.09.2018 r.
Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny
Pobierz szczegółowe kryteria oceny ze wskazówkami (.pdf)
Wzór raportu samooceny (.rtf)

Wzór raportu samooceny (.docx)

Wzór raportu samooceny (.rtf)

Wzór raportu samooceny (.docx)

Wzór raportu z wizytacji (.rtf)

Wzór raportu z wizytacji (.docx)

Wzór raportu z wizytacji (.rtf)

Wzór raportu z wizytacji (.docx)

Wzór raportu samooceny / nt. działań naprawczych po ocenie warunkowej
Wzór raportu z wizytacji po ocenie warunkowej

Wytyczne do przygotowania raportu samooceny

(na podstawie Uchwały Nr 1/2017 ze zm. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej  z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny).

 1. Raport samooceny należy przygotować w siedmiu egzemplarzach, w tym dwóch w wersji papierowej,
 2. Raport samooceny powinien być syntetyczny.
 3. Jeżeli uczelnia prowadzi kształcenie na danym kierunku studiów w kilku podstawowych jednostkach organizacyjnych, raport należy przygotować odrębnie w każdej z nich.
 4. Jeżeli podstawowa jednostka organizacyjna prowadzi na danym kierunku studia o profilu ogólnoakademickim i o profilu praktycznym, raport należy przygotować odrębnie dla każdego z profili.
 5. Raport na temat działań naprawczych podjętych po ocenie warunkowej należy przygotować w trzech egzemplarzach, w tym jednym w wersji papierowej.
 6. Raporty, o których mowa powyżej uczelnia zobowiązana jest przekazać Polskiej Komisji Akredytacyjnej w terminie nie dłuższym niż sześć tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o ocenie, a w przypadku ocen dokonywanych na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – nie dłuższym niż cztery tygodnie.
Zasady przeprowadzania wizytacji

(na podstawie Uchwały Nr 2/2017 ze zm. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej)

Wizytacja przeprowadzana jest zgodnie z planem, który obejmuje:

 1. Spotkanie członków zespołu oceniającego, zwanego dalej Zespołem, w celu:
  • wymiany uwag dotyczących raportu samooceny,
  • ustalenia wykazu spraw, które zostaną omówione lub wyjaśnione z władzami uczelni oraz podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek, ze szczególnym uwzględnieniem uwag i zaleceń jakie zostały sformułowane w toku poprzedniej oceny jakości kształcenia na tym kierunku studiów,
  • ustalenia zadań, jakie będą realizowali w trakcie wizytacji poszczególni członkowie Zespołu oraz szczegółowego harmonogramu wizytacji, w tym spotkań z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia na ocenianym kierunku studiów, studentami, przedstawicielami otoczenia społeczno- gospodarczego.
 2. Spotkanie Zespołu z władzami uczelni oraz podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek studiów w celu przedstawienia harmonogramu wizytacji oraz zapoznania się z najistotniejszymi problemami dotyczącymi roli jaką przypisują władze uczelni i jednostki temu kierunkowi w rozwoju uczelni/jednostki oraz realizacji ich strategicznych celów.
 3. Ocenę spełnienia kryteriów ogólnych określonych w § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1529), oraz kryteriów szczegółowych określonych odpowiednio dla profilu ogólnoakademickiego lub profilu praktycznego w załącznikach nr 1 i 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 4. Hospitację zajęć dydaktycznych.
 5. Wizytację bazy dydaktycznej, uczelnianej i pozauczelnianej wykorzystywanej do realizacji zajęć na ocenianym kierunku studiów; w przypadku oceny kierunku o profilu ogólnoakademickim ze szczególnym uwzględnieniem bazy naukowej, a w przypadku oceny kierunku o  profilu  praktycznym ze szczególnym uwzględnieniem bazy, w której prowadzone są zajęcia praktyczne, w tym związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym oraz bazy instytucji, w których odbywane są praktyki.
 6. Spotkania z:
  • nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia na ocenianym kierunku studiów m.in. w celu przedyskutowania oceny realizacji efektów kształcenia oraz działań zmierzających do doskonalenia programu kształcenia, planów rozwoju kierunku, a także wsparcia udzielanego przez uczelnię/jednostkę w rozwoju naukowym i zawodowym nauczycieli akademickich oraz pogłębianiu ich kompetencji dydaktycznych,
  • studentami, Samorządem Studenckim, oraz przedstawicielami studenckiego  ruchu naukowego,
  • przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym pracodawcami, zwłaszcza w przypadku oceny kształcenia o profilu praktycznym.
 7. Spotkania członków Zespołu w celu dokonania analizy informacji zebranych w czasie realizacji poszczególnych punktów harmonogramu wizytacji oraz ustalenia, czy umożliwią one dokonanie pełnej oceny, sformułowanie wniosków, uwag i zaleceń podsumowujących wizytację.
 8. Spotkanie końcowe z władzami uczelni/podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek w celu podsumowania wizytacji i przekazania wstępnych wniosków i zaleceń.
 9. Wizytacja trwa nie krócej niż dwa dni lub – w przypadku oceny powtórnej, o której mowa w  § 21 Statutu – wizytacja odbywa się na zasadach określonych w tym przepisie i może trwać jeden dzień.
 10. Po zakończeniu wizytacji Zespół przygotowuje raport w terminie nie dłuższym niż sześć tygodni, a w przypadku ocen dokonywanych na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – niezwłocznie.

 

Wzory wniosków

Wzory wniosków o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia przygotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Polską Komisją Akredytacyjną.

Korzystanie z powyższych wzorów jest całkowicie dobrowolne, a decyzja uczelni co do ich użycia nie wpłynie w żaden sposób na ocenę formalną bądź merytoryczna wniosku.

Wzory opinii
  1. Wzór opinii o jakości kształcenia w jednostce ubiegającej się o nadanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
  2. Wzór opinii w sprawie wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia kształcenia:

 

Zgodnie z art. 205 ustawy  z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

 1. postępowania w sprawie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. przed dniem 1 października 2018,prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
 2. w okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,tj. od 1 października 2018 do dnia 30 kwietnia 2019 r. postępowania w sprawie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych,
 3. w postępowaniach wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,tj. od 1 października 2018, do dnia 30 kwietnia 2019 r., uprawnienia nadaje się na podstawie przepisów dotychczasowych.

We wszystkich wyszczególnionych wyżej przypadkach, nie stosuje się przepisów dotyczących minimum kadrowego.

W związku z powyższym ulegają  modyfikacji wzory opinii w sprawie wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

Modyfikacji uległy także wzory wniosków (profil praktyczny / profil ogólnoakademickio nadanie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, Korzystanie z powyższych wzorów jest całkowicie dobrowolne, a decyzja uczelni co do ich użycia nie wpłynie w żaden sposób na ocenę formalną bądź merytoryczna wniosku.

Zmodyfikowane wzory opinii:

profil praktyczny
profil ogólnoakademicki

 

Wzory opinii przed modyfikacjami, o których mowa powyżej:

Profil praktyczny
Profil ogólnoakademicki

 

 Wzory archiwalne
Wzory obowiązujące do 12.01.2017 r.
Ocena programowa
Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny
Wzór raportu samooceny Wzór raportu samooceny
Wzór raportu z wizytacji Wzór raportu z wizytacji
Wzór raportu z wizytacji dla dwóch profili i dwóch stopni kształcenia
Wzór raportu nt. działań naprawczych po ocenie warunkowej
Wzór raportu z wizytacji po ocenie warunkowej
Zasady przeprowadzania wizytacji programowej (wyciąg na podstawie Uchwały Nr 127/2015 z późn. zm. wprowadzonymi Uchwałą Nr 942/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.):

Wizytacja przeprowadzana jest zgodnie z planem, który obejmuje:

 1. Spotkanie Zespołu z władzami uczelni oraz jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek studiów w celu przedstawienia planu wizytacji oraz zapoznania się z najistotniejszymi problemami dotyczącymi roli jaką przypisują władze uczelni i jednostki temu kierunkowi w rozwoju uczelni/jednostki oraz realizacji ich strategicznych celów.
 2. Ocenę spełnienia kryteriów podstawowych określonych w § 3 i 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz instytucjonalnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1356), oraz kryteriów szczegółowych stanowiących załączniki nr 1 i 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oceną objęte są również dokumenty potwierdzające spełnienie wymienionych kryteriów.
 3. Hospitację zajęć dydaktycznych.
 4. Wizytację bazy dydaktycznej, uczelnianej i pozauczelnianej, wykorzystywanej do realizacji zajęć na ocenianym kierunku studiów; w przypadku oceny kształcenia o profilu praktycznym ze szczególnym uwzględnieniem bazy, w której prowadzone są zajęcia praktyczne, w tym w warunkach zbliżonych do środowiska pracy, oraz instytucji, w których odbywane są praktyki.
 5. Spotkania z:
  • nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia na ocenianym kierunku studiów m.in. w celu przedyskutowania oceny realizacji efektów kształcenia dokonywanej na koniec roku akademickiego, o której mowa w § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia,
  • studentami, Samorządem Studenckim, oraz przedstawicielami studenckiego ruchu naukowego,
  • przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, zwłaszcza w przypadku oceny kształcenia o profilu praktycznym.
 6. Spotkania członków Zespołu w celu dokonania analizy zebranych informacji, ustalenia czy umożliwią one dokonanie pełnej oceny, oraz sformułowania uwag i zaleceń podsumowujących wizytację.
 7. Spotkanie końcowe z władzami uczelni / ocenianej jednostki w celu podsumowania wizytacji i przekazania wstępnych uwag.
 8. Wizytacja, z zastrzeżeniem ust. 2, trwa nie krócej niż dwa dni. W przypadku powtórnej oceny, o której mowa w § 21 Statutu, wizytacja odbywa się na zasadach określonych w tym przepisie i może trwać jeden dzień.
 9. Po zakończeniu wizytacji Zespół przygotowuje raport w terminie nie dłuższym niż sześć tygodni, a w przypadku ocen dokonywanych na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – niezwłocznie.

Wzory opinii 

Profil praktyczny – dot. spraw, które wpłynęły do 30.09.2016 r.,
Profil ogólnoakademicki – dot. spraw, które wpłynęły do 30.09.2016 r.,
Ocena instytucjonalna
Wzory dokumentów:
Wzór raportu samooceny
Wzór raportu z wizytacji
Wzór raportu nt. działań naprawczych po ocenie warunkowej
Wzór raportu z wizytacji po ocenie warunkowej
Zasady przeprowadzania wizytacji instytucjonalnej (wyciąg na podstawie Uchwały Nr 128/2015 z późn. zm. wprowadzonymi Uchwałą Nr 943/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.):

Wizytacja przeprowadzana jest zgodnie z planem, który obejmuje:

 1. Spotkanie Zespołu z władzami uczelni i ocenianej jednostki oraz osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości w uczelni / ocenianej jednostce.
 2. Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą ukonstytuowania i funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości oraz dokonanie oceny czy przyjęte procedury odnoszą się do wszystkich aspektów procesu kształcenia, mających wpływ na jego jakość, a także czy mechanizmy weryfikacji i doskonalenia tego systemu są skuteczne.
 3. Ocenę spełnienia kryteriów podstawowych określonych w § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz instytucjonalnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1356), oraz kryteriów szczegółowych stanowiących załącznik nr 3 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oceną objęte są również dokumenty potwierdzające spełnienie wymienionych kryteriów.
 4. Wizytację bazy dydaktycznej i socjalnej jednostki oraz obiektów uczelnianych i pozauczelnianych wykorzystywanych w procesie dydaktycznym realizowanym w ocenianej jednostce.
 5. Spotkania z nauczycielami akademickimi, studentami, doktorantami, pracownikami administracji jednostki oraz przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego.
 6. Spotkania członków Zespołu po zakończeniu postępowania oceniającego każde z ośmiu kryteriów w celu dokonania podsumowania poczynionych ustaleń i stwierdzenia, czy pozyskane informacje umożliwią dokonanie oceny w badanym zakresie, oraz po zakończeniu wszystkich czynności w celu podsumowania całej wizytacji.
 7. Spotkanie końcowe z władzami uczelni / ocenianej jednostki w celu podsumowania wizytacji i przekazania wstępnych uwag.
 8. Wizytacja, z zastrzeżeniem ust. 2, trwa nie krócej niż trzy dni. W przypadku powtórnej oceny, o której mowa w § 21 Statutu, wizytacja odbywa się na zasadach określonych w tym przepisie i może trwać jeden dzień.
 9. Po zakończeniu wizytacji Zespół przygotowuje raport w terminie nie dłuższym niż sześć tygodni, a w przypadku ocen dokonywanych na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – niezwłocznie.

 

Wytyczne do przygotowania raportu samooceny
(wyciąg z Uchwały Nr 126/2015 z późn. zm. wprowadzonymi Uchwałą Nr 941/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.)
 1. Raport samooceny należy przygotować według wzoru:
  • nr 1 – w przypadku oceny programowej – profil ogólnoakademicki (w siedmiu egzemplarzach, w tym dwóch w wersji papierowej),
  • nr 2 – w przypadku oceny programowej – profil praktyczny (w siedmiu egzemplarzach, w tym dwóch w wersji papierowej),
  • nr 3 – w przypadku oceny instytucjonalnej (w dziewięciu egzemplarzach, w tym dwóchw wersji papierowej).
 2. Raport samooceny powinien być syntetyczny.
 3. Jeżeli uczelnia prowadzi na danym kierunku studiów kształcenie w kilku podstawowych jednostkach organizacyjnych raport należy przygotować odrębnie dla każdej z nich.
 4. Jeżeli podstawowa jednostka organizacyjna prowadzi na danym kierunku studia o profilu ogólnoakademickim i o profilu praktycznym, raport należy przygotować odrębnie dla każdego z nich.
 5. Raport na temat działań naprawczych podjętych po ocenie warunkowej należy przygotować według wzoru:
  • nr 4 – w przypadku oceny programowej (w trzech egzemplarzach, w tym jednym w wersji papierowej),
  • nr 5 – w przypadku oceny instytucjonalnej (w pięciu egzemplarzach, w tym jednym w wersji papierowej).
 6. Raporty uczelnia zobowiązana jest przekazać Polskiej Komisji Akredytacyjnej w terminie sześciu tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o ocenie.

Wzory zmienione 10 grudnia 2015 r.

Wzory zmienione 9 kwietnia 2015 r.

Ocena programowa

Procedury:

Ocena instytucjonalna

Procedury:

Ponowne rozpatrzenie sprawy

Procedura składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (wspólna dla wszystkich uchwał PKA). 

 

Opinie (Archiwum!)

Procedury: