Zadania zrealizowane w ramach SZJ PKA

Zgodnie z przyjętymi przez PKA założeniami Systemu Zarządzania Jakością, Polska Komisja Akredytacyjna publikuje na swoich stronach internetowych informacje dotyczące:

 • polityki jakości oraz celów,
 • zidentyfikowanych procesów,
 • procedur postępowania Komisji, jej członkówi ekspertów (oraz – w stopniu wynikającym z zakresu powierzonych zadań – pracowników Biura PKA),
 • monitorowania, mierzenia, analizowania i doskonalenia działań Komisji,
 • zamierzeń i etapów realizacji wyznaczonych celów.

Poniżej prezentujemy aktualizowane cyklicznie zestawienie działań podejmowanych w ramach systemu zarządzania jakością PKA.

Przypominamy równocześnie, że wszelkie uwagi i sugestie dotyczące Systemu Zarządzania Jakością PKA można zgłaszać Pełnomocnikowi ds. Systemu za pośrednictwem okienka jakości.

Zestawienie działań

Ocena ankietowa prac PKA w roku 2018:

Wyniki ankietyzacji w pierwszym kwartale 2018 r.;

Wyniki ankietyzacji w drugim kwartale 2018 r.;

Wyniki ankietyzacji w trzecim kwartale 2018 r.;

Wyniki ankietyzacji w czwartym kwartale 2018 r.;

 

Ocena ankietowa prac PKA w roku 2017:

Wyniki ankietyzacji w pierwszym kwartale 2017 r.;

Wyniki ankietyzacji w drugim kwartale 2017 r.;

Wyniki ankietyzacji w trzecim kwartale 2017 r.;

Wyniki ankietyzacji w czwartym kwartale 2017 r.

 

Ocena ankietowa prac Polskiej Komisji Akredytacyjnej w roku 2016:

Wyniki ankietyzacji w pierwszym kwartale 2016 r.,

 

Ocena ankietowa prac PKA w roku 2015:

Wyniki ankietyzacji w pierwszym kwartale 2015 r.;

Wyniki ankietyzacji w drugim kwartale 2015 r.;

Wyniki ankietyzacji w trzecim kwartale 2015 r.;

Wyniki ankietyzacji w czwartym kwartale 2015 r.

 

 • Nowelizacja dokumentów wewnętrznych PKA:
  • W związku z projektowanymi zmianami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Polska Komisja Akredytacyjna rozpoczęła prace mające na celu dostosowanie wewnętrznych przepisów oraz dokumentacji do nowych regulacji prawnych.

   Uznaliśmy, że pierwszym etapem tego procesu powinno być zebranie opinii naszych interesariuszy o dotychczas stosowanych wzorach dokumentów, ich wadach i zaletach, a także zebranie sugestii dotyczących ewentualnych zmian. Uwagi i informacje zebrane w anonimowej ankiecie stały się przedmiotem dyskusji w ramach grup powołanych do wprowadzenia zmian w poszczególnych obszarach.

  • Projekty nowych dokumentów Komisji zostały udostępnione interesariuszom.
 • Realizacja zaleceń wynikających z przegladu zewnętrznego PKA:
  • Na podstawie raportu międzynarodowego zespołu ekspertów, którzy w grudniu 2013 r. dokonali zewnętrznego przeglądu działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej opracowany został plan działań na okres marzec 2014 r. – luty 2016 r.

   W ramach powyższego planu działań wskazano rekomendacje panelu ekspertów, cele, których osiągnięcie zostało założone, a także działania już rozpoczęte i przewidywane terminy realizacji.

  • Prace nad poszczególnymi celami cząstkowymi prowadzone były równolegle, a ich efekt odzwierciedlony został w sprawozdaniu (follow-up report) wysłanym do ENQA (dokument w języku angielskim).
 • Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością PKA (2013 r., z późn. zm.):
  • W listopadzie 2013 r. rozpoczęte zostały prace nad szczegółową dokumentacją systemu, której zakres zdefiniowany w  założeniach Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Polskiej Komisji Akredytacyjnej obejmuje Politykę Jakości, Księgę Jakości oraz wykaz zapisów systemowych.

   Prace prowadzone były w ramach projektu „Modernizacja systemu akredytacji – wsparcie szkoleniowe i analityczno – badawcze Polskiej Komisji Akredytacyjnej”.

  • Dokumentacja systemu została zaktualizowana w grudniu 2015 r.
 • Panel informacyjny Systemu Zarządzania Jakością:
  • Głównym zadaniem panelu jest realizowanie funkcji informacyjnej wobec interesariuszy zewnętrznych. Zakres prezentowanych danych został ograniczony do treści ściśle związanych z wynikami funkcjonowania systemu, jego doskonalenia i ewolucji. Nacisk położono na prezentację postępów w realizacji poszczególnych  zadań,celów, dla jakich zostały podjęte oraz – ewentualnie – napotkanych przeszkód.

   Przewidziano także formularz kontaktowy, za pomocą którego użytkownicy mają możliwość przesyłania uwag i sugestii adresowanych do Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością w sposób anonimowy.

  • Część zadań panelu została zredefiniowana w grudniu 2015 r.
 • Modernizacja strony internetowej PKA (2013 r.):
  •  związku z rosnącą liczbą dokonanych ocen i potrzebą dostosowania sposobu przekazywania danych do potrzeb interesariuszy władze Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęły decyzję o modernizacji strony internetowej.  Kluczowymi dla tego zadania obszarami było: określenie potrzeb interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, zebranie informacji na temat wymagań dotyczących kompatybilności z istniejącymi bazami danych, przetestowanie strony internetowej i uruchomienie jej finalnej wersji.

 • Raport samooceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2013 r.):
  • Zgodnie z regulacją określoną w par. 1 ust. 4 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 listopada 2011 r. „Działalność Komisji, nie rzadziej niż co 5 lat, podlega zewnętrznemu przeglądowi, zgodnie z zasadami funkcjonowania agencji akredytacyjnych w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego”.
   W związku ze zbliżającym się terminem dokonania powtórnej ewaluacji działalności PKA rozpoczęte zostały prace nad raportem samooceny. Dokument ten został przekazany do European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) w października 2013 r. Stanowił on podstawowe źródło informacji dla zespołu międzynarodowych ekspertów dokonujących zewnętrznej oceny PKA.