Komunikaty Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Komunikaty Polskiej Komisji Akredytacyjnej

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Przepisy przejściowe ww. ustawy określają, że terminy w postępowaniach, których bieg dotychczas nie rozpoczął się, rozpoczynają swój bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia ustawy w życie. Ustawa weszła w życie w dniu 16 maja 2020 r., tak więc pierwszym dniem, w którym termin rozpocznie swój bieg będzie 24 maja 2020 r. Dotyczy to sytuacji, w których uchwała Prezydium PKA lub inny dokument został doręczony w dniu 31 marca 2020 r. lub później, lecz przed 16 maja 2020 r.

Przykład: Uchwała Prezydium PKA została doręczona w dniu 23 kwietnia 2020 r. Termin na wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie rozpoczął swojego biegu. Wnioskodawca będzie uprawniony do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do końca poniedziałku 8 czerwca 2020 r., ponieważ ostatni dzień terminu przypadał w sobotę.

Natomiast terminy, których bieg uległ zawieszeniu biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy, co oznacza, że od dnia 24 maja 2020 r. należy kontynuować liczenie zawieszonego terminu. Dotyczy to uchwał i dokumentów, które zostały doręczone przed dniem 31 marca 2020 r. i termin na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie upłynął przed tym dniem.

Przykład: Uchwała Prezydium PKA została doręczona w dniu 20 marca 2020 r. Termin na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy uległ zawieszeniu z dniem 31 marca 2020 r. Do tego dnia upłynęło 10 dni z 14 dniowego terminu. W związku z tym, wnioskodawca będzie uprawniony do złożenia wniosku do końca 27 maja 2020 r.

Powyższe odnosi skutek zarówno do terminów ustawowych jak i statutowych obowiązujących w procedurach prowadzonych przez PKA, a w szczególności do 14 dniowego terminu na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Do uchwał i innych dokumentów doręczonych po dniu 16 maja 2020 r. należy stosować ogólne zasady liczenia terminów.

W przypadku raportów samooceny, które dotychczas nie zostały dostarczone do PKA, wskazany zostanie termin ich przygotowania uwzględniający harmonogram prac Komisji w roku akademickim 2020/2021.

Komunikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej w PDF

Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), który to przepis wszedł w życie z dniem 31 marca 2020 r., bieg terminów w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw, innych niż wymienione w pkt od 1 do 9, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Sprawy rozpoznawane przez Polską Komisję Akredytacyjną, należą – zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 10 ww. ustawy – do kategorii innych postępowań prowadzonych na podstawie ustaw. Oznacza to, że termin na przesłanie stanowiska uczelni, będącego odpowiedzią na raport zespołu oceniającego, ulega zawieszeniu do zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Polska Komisja Akredytacyjna informuje, iż uczelnie, w których zostały przeprowadzone wizytacje przed wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i które chciałyby przyspieszyć zakończenie procedury oceny programowej mogą przesłać do PKA stanowisko w odpowiedzi na raport zespołu oceniającego. Przekazanie stanowiska w okresie zawieszenia biegu terminów spowoduje przejście do kolejnych etapów postępowania w sprawie ocen programowych, tj. przygotowania opinii zespołu działającego w ramach dziedziny lub zespołu do spraw kształcenia nauczycieli, a następnie podjęcia uchwały Prezydium PKA w sprawie oceny programowej.

Polska Komisja Akredytacyjna prześle raporty zespołów oceniających do uczelni, w których zostały przeprowadzone wizytacje w ramach postępowań w sprawie ocen programowych, przed wprowadzeniem ograniczeń wynikających ze stanu zagrożenia epidemicznego.

Po otrzymaniu przez uczelnie raportów zespołów oceniających prosimy o:

  1. poinformowanie Polskiej Komisji Akredytacyjnej o przewidywanym terminie przesłania stanowiska uczelni będącego odpowiedzią na raport zespołu oceniającego po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w sytuacji, gdy uczelnia postanowiła skorzystać ze szczególnego rozwiązania określonego w art. 15zzs ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, tj. zawieszenia biegu terminów,

albo

  1. przesłanie stanowiska uczelni będącego odpowiedzią na raport zespołu oceniającego, w sytuacji, gdy uczelnia postanowiła skorzystać z możliwości przesłania do PKA stanowiska przed zakończeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz wcześniejsze poinformowanie PKA o terminie, w którym nastąpi przesłanie stanowiska.

Powyższe informacje prosimy kierować na adres mailowy: pka@pka.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa.

Uczelnie, do których w terminie do 13 marca 2020 r. zostały przesłane raporty zespołów oceniających i które złożyły wniosek o przedłużenie terminu przygotowania stanowiska w odpowiedzi na raport zespołu oceniającego również prosimy o przekazanie informacji, o której mowa w pkt 1 albo stanowiska uczelni w odpowiedzi na raport zespołu oceniającego zgodnie z pkt 2.

Uczelniom, które podejmą decyzję o przesłaniu do PKA stanowiska w odpowiedzi na raport zespołu oceniającego, zostaną przesłane uchwały podjęte przez Prezydium PKA w sprawie ocen programowych.

Do terminu na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy określonego w uchwale Prezydium PKA w sprawie oceny programowej również zastosowany zostanie art. 15zzs ust. 1 pkt 10 ustawy tzn. termin na złożenie wniosku rozpocznie swój bieg po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożone przed odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zostaną rozpoznanie przez Komisję odpowiednio wcześniej tj. przez odwołaniem stanu epidemii.

 

Komunikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej w PDF

Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), który to przepis wszedł w życie z dniem 31 marca 2020 r., bieg terminów w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy innych niż wymienione w pkt od 1 do 9 wskazanego przepisu, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Sprawy rozpoznawane przez Polską Komisję Akredytacyjną, należy zaliczyć do kategorii innych postępowań prowadzonych na podstawie ustawy, o których mowa w przywołanym art. 15zzs ust. 1 pkt 10 ww. ustawy. Oznacza to, że terminy na złożenie wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw rozstrzyganych w formie uchwały Prezydium PKA, upłyną po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Powyższe nie dotyczy spraw, w których termin na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy upłynął przed dniem 31 marca 2020 r.

Komunikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej w PDF

W czasie obowiązywania ograniczenia funkcjonowania uczelni związanego z wydaniem rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie art. 51a, 198a i 433a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), wobec odpowiednich kategorii uczelni do odwołania zawieszone zostają postępowania w sprawie ocen programowych.

Wznowienie przez Komisję postępowań w sprawie ocen programowych będzie uwzględniać aktualną sytuację epidemiczną w kraju oraz rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Po dacie ogłoszenia przez Polską Komisję Akredytacyjną informacji o wznowieniu postępowań w sprawie ocen programowych zostanie opublikowany komunikat o terminach dostarczenia raportów samooceny, raportów nt. działań naprawczych po ocenie warunkowej oraz stanowisk uczelni w odpowiedzi na raport zespołu oceniającego.

Jednocześnie informujemy, iż ustawowe terminy na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie spraw rozpoznawanych przez PKA, określone w art. 245 ust. 4 ustawy, nie ulegają zawieszeniu.

Komunikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej w PDF