Komunikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Komunikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Przepisy przejściowe ww. ustawy określają, że terminy w postępowaniach, których bieg dotychczas nie rozpoczął się, rozpoczynają swój bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia ustawy w życie. Ustawa weszła w życie w dniu 16 maja 2020 r., tak więc pierwszym dniem, w którym termin rozpocznie swój bieg będzie 24 maja 2020 r. Dotyczy to sytuacji, w których uchwała Prezydium PKA lub inny dokument został doręczony w dniu 31 marca 2020 r. lub później, lecz przed 16 maja 2020 r.

Przykład: Uchwała Prezydium PKA została doręczona w dniu 23 kwietnia 2020 r. Termin na wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie rozpoczął swojego biegu. Wnioskodawca będzie uprawniony do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do końca poniedziałku 8 czerwca 2020 r., ponieważ ostatni dzień terminu przypadał w sobotę.

Natomiast terminy, których bieg uległ zawieszeniu biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy, co oznacza, że od dnia 24 maja 2020 r. należy kontynuować liczenie zawieszonego terminu. Dotyczy to uchwał i dokumentów, które zostały doręczone przed dniem 31 marca 2020 r. i termin na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie upłynął przed tym dniem.

Przykład: Uchwała Prezydium PKA została doręczona w dniu 20 marca 2020 r. Termin na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy uległ zawieszeniu z dniem 31 marca 2020 r. Do tego dnia upłynęło 10 dni z 14 dniowego terminu. W związku z tym, wnioskodawca będzie uprawniony do złożenia wniosku do końca 27 maja 2020 r.

Powyższe odnosi skutek zarówno do terminów ustawowych jak i statutowych obowiązujących w procedurach prowadzonych przez PKA, a w szczególności do 14 dniowego terminu na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Do uchwał i innych dokumentów doręczonych po dniu 16 maja 2020 r. należy stosować ogólne zasady liczenia terminów.

W przypadku raportów samooceny, które dotychczas nie zostały dostarczone do PKA, wskazany zostanie termin ich przygotowania uwzględniający harmonogram prac Komisji w roku akademickim 2020/2021.

komunikat w wersji PDF