Wzory raportów samooceny

obowiązujące dla postępowań w sprawie oceny programowej wszczętych po 30 września 2018. Datą wszczęcia postępowania w sprawie oceny programowej jest data pisma wysłanego do uczelni przez PKA z prośbą o sporządzenie raportu samooceny.

Ocena programowa PKA

Wskaźniki spełnienia standardów jakości kształcenia

(na podstawie Uchwały Nr 67/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej).

 1. Wizytacja przeprowadzana jest zgodnie z harmonogramem, który obejmuje w szczególności:
  1. Spotkanie zespołu oceniającego z władzami uczelni prowadzącej oceniany kierunek studiów.
  2. Ocenę spełnienia kryteriów oceny programowej określonych w §1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1787), oraz kryteriów szczegółowych i standardów jakości kształcenia określonych odpowiednio dla profilu ogólnoakademickiego i praktycznego, stanowiących załącznik nr 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
  3. Hospitacje zajęć dydaktycznych.
  4. Wizytację infrastruktury dydaktycznej, uczelnianej i pozauczelnianej, wykorzystywanej do realizacji zajęć; w przypadku oceny prowadzonej na profilu ogólnoakademickim ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury naukowej, a w przypadku oceny na profilu praktycznym ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury, która jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć kształtujących umiejętności praktyczne oraz wyposażenia instytucji, w których odbywane są praktyki.
  5. Spotkania z: – nauczycielami akademickimi oraz innymi osobami prowadzącymi zajęcia, – przedstawicielami studentów, samorządem studenckim, oraz studenckiego ruchu naukowego, – przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego,
  6. Spotkania członków zespołu oceniającego w celu dokonania analizy informacji zebranych, sformułowania wniosków, uwag i zaleceń podsumowujących wizytację.
  7. Spotkanie końcowe z władzami uczelni. 2. W przypadku powtórnego postępowania oceniającego, o którym mowa w § 17 ust. 10 Statutu, wizytacja odbywa się na zasadach określonych w tym przepisie i może trwać jeden dzień.
 2. W przypadku powtórnego postępowania oceniającego, o którym mowa w § 17 ust. 10 Statutu, wizytacja odbywa się na zasadach określonych w tym przepisie i może trwać jeden dzień.

obowiązujące dla postępowań w sprawie oceny programowej wszczętych i niezakończonych przed 1 października 2018. Datą wszczęcia postępowania w sprawie oceny programowej jest data pisma wysłanego do uczelni przez PKA z prośba o sporządzenie raportu samooceny.

Profil ogólnoakademicki

Pobierz Wzór raportu samooceny (.doc)

Profil praktyczny

Pobierz Wzór raportu samooceny (.doc)

Wzór raportu samooceny / nt. działań naprawczych po ocenie warunkowej

Wzór raportu samooceny / nt. działań naprawczych po ocenie warunkowej

Wzory dokumentów obowiązujące dla postępowań wszczętych od 12.01.2017 r. i zakończonych do 30.09.2018 r.

Profil ogólnoakademicki

Pobierz Wzór raportu samooceny (.doc)

Profil praktyczny

Pobierz Wzór raportu samooceny (.doc)

Wzór raportu samooceny / nt. działań naprawczych po ocenie warunkowej

Wzór raportu samooceny / nt. działań naprawczych po ocenie warunkowej

Wytyczne do przygotowania raportu samooceny

(na podstawie Uchwały Nr 66/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny).

Jeżeli uczelnia prowadzi studia na danym kierunku o profilu ogólnoakademickim i o profilu praktycznym, raport należy przygotować odrębnie dla każdego z profili.
1
Raporty, o których mowa w ust. 1, uczelnia zobowiązana jest przekazać Polskiej Komisji Akredytacyjnej w terminie sześciu tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o ocenie.
2
Raport samooceny należy przygotować w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej, przy czym załączniki – tylko w wersji elektronicznej. Wersja papierowa raportu oraz wersja elektroniczna nagrana na płycie CD lub DVD (w dwóch kopiach) powinna zostać przesłana na adres Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej: ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa.
3
Uczelnia, zgodnie z § 17 ust. 3 Statutu PKA, publikuje raport samooceny na swojej stronie podmiotowej 14 dni przed terminem wizytacji zespołu oceniającego.
4