Wzory raportów samooceny

obowiązujące w postępowaniach w sprawie oceny programowej wszczętych po 30 września 2018 r. (decyduje data pisma PKA do uczelni z prośbą o przygotowanie raportu samooceny)

Ocena programowa PKA

Wskaźniki spełnienia standardów jakości kształcenia

(na podstawie Uchwały nr 67/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej)
 1. Wizytacja przeprowadzana jest zgodnie z harmonogramem, który obejmuje w szczególności:
  1. spotkanie zespołu oceniającego z władzami uczelni prowadzącej oceniany kierunek studiów;
  2. ocenę spełnienia kryteriów oceny programowej, określonych w § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. 1787), oraz kryteriów szczegółowych i standardów jakości kształcenia, określonych w załączniku nr 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
  3. hospitacje zajęć dydaktycznych;
  4. wizytację infrastruktury dydaktycznej, uczelnianej i pozauczelnianej, wykorzystywanej do realizacji zajęć (w przypadku studiów o profiluogólnoakademickim– ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury naukowejw przypadku studiów o profilu praktycznym – ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury, która jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, oraz wyposażenia instytucji, w których odbywane są praktyki); 
  5. spotkania z: nauczycielami akademickimi oraz innymi osobami prowadzącymi zajęcia, przedstawicielami studentów (samorządem studenckim) i studenckiego ruchu naukowego oraz otoczenia społeczno-gospodarczego;
  6. spotkania członków zespołu oceniającego w celu dokonania analizy zebranych informacji oraz sformułowania uwag, zaleceń i wniosków;
  7. spotkanie końcowe z władzami uczelni.
 2. W przypadku powtórnego postępowania oceniającego, o którym mowa w § 17 ust. 10 Statutu, wizytacja odbywa się na zasadach określonych w tym przepisie i może trwać jeden dzień.

obowiązujące w postępowaniach w sprawie oceny programowej wszczętych i niezakończonych przed 1 października 2018 r. (decyduje data pisma PKA do uczelni z prośbą o przygotowanie raportu samooceny)

Profil ogólnoakademicki

Pobierz wzór raportu samooceny (.doc)

Profil praktyczny

Pobierz wzór raportu samooceny (.doc)

Wzór raportu samooceny / nt. działań naprawczych po ocenie warunkowej

Wzór raportu samooceny / nt. działań naprawczych po ocenie warunkowej

Wzory dokumentów obowiązujące dla postępowań wszczętych od 12.01.2017 r. i zakończonych do 30.09.2018 r.

Profil ogólnoakademicki

Pobierz Wzór raportu samooceny (.doc)

Profil praktyczny

Pobierz Wzór raportu samooceny (.doc)

Wzór raportu samooceny / nt. działań naprawczych po ocenie warunkowej

Wzór raportu samooceny / nt. działań naprawczych po ocenie warunkowej

Wytyczne do przygotowania raportu samooceny

(na podstawie Uchwały nr 66/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny)

Jeżeli uczelnia prowadzi na danym kierunku studia o profilu ogólnoakademickim i praktycznym, raport należy przygotować odrębnie dla każdego z profili.
1
Raporty, o których mowa w ust. 1, uczelnia zobowiązana jest przekazać Polskiej Komisji Akredytacyjnej w terminie sześciu tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o ocenie.
2
Raport samooceny należy przygotować w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej, przy czym załączniki – tylko w wersji elektronicznej. Wersja papierowa raportu oraz wersja elektroniczna, nagrana na płycie CD lub DVD (w dwóch kopiach), powinny zostać przesłane na adres Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej: ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa.
3
Uczelnia, zgodnie z § 17 ust. 3 Statutu PKA, publikuje raport samooceny na swojej stronie podmiotowej 14 dni przed terminem wizytacji zespołu oceniającego.
4