Wzory raportów samooceny

obowiązujące w postępowaniach w sprawie oceny programowej wszczętych po dniu 21 lipca 2022 r. (postępowanie oceniające zostaje wszczęte z dniem doręczenia uczelni zawiadomienia o wszczęciu postępowania oceniającego)

Ocena programowa PKA

Profil ogólnoakademicki


Wskaźniki spełnienia standardów jakości kształcenia

Obowiązujące w postępowaniach w sprawie oceny programowej wszczętych po dniu 30 września 2018 r. do  21 lipca 2022 r. (postępowanie oceniające zostaje wszczęte z dniem doręczenia uczelni zawiadomienia o wszczęciu postępowania oceniającego)

(na podstawie Uchwały nr 67/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej, z późn. zm.)

 • Wizytacja przeprowadzana jest zgodnie z harmonogramem, który obejmuje w szczególności:
 1. spotkanie zespołu oceniającego z władzami uczelni prowadzącej oceniany kierunek studiów;
 2. Spotkanie zespołu oceniającego z zespołem przygotowującym raport samooceny;
 3. ocenę spełnienia kryteriów oceny programowej, określonych w § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. 1787), oraz kryteriów szczegółowych i standardów jakości kształcenia, określonych w załączniku nr 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 4. hospitacje zajęć dydaktycznych;
 5. wizytację infrastruktury dydaktycznej, uczelnianej i  pozauczelnianej, wykorzystywanej do realizacji zajęć (w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim – ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury naukowejw przypadku studiów o profilu praktycznym – ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury, która jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, oraz wyposażenia instytucji, w których odbywane są praktyki); 
 6. spotkania z: nauczycielami akademickimi oraz innymi osobami prowadzącymi zajęcia, przedstawicielami studentów (samorządem studenckim) i studenckiego ruchu naukowego oraz otoczenia społeczno-gospodarczego;
 7. spotkania członków zespołu oceniającego w celu dokonania analizy informacji zebranych, uzupełniania wstępnego raportu zespołu oceniającego w zakresie ustaleń poczynionych w trakcie spotkań, sformułowania wniosków, uwag, rekomendacji i zaleceń podsumowujących wizytację ;
 8. spotkanie końcowe z władzami uczelni.
 • Zgodnie z treścią §1a ust. 1-4 przedmiotowej Uchwały:
 1. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia wizytacji w uczelni, wizytacja może zostać przeprowadzona w formie zdalnej, bez obecności członków zespołu oceniającego w uczelni (wizytacja zdalna).
 2. O przeprowadzeniu wizytacji zdalnej decyduje Sekretarz PKA.
 3. Wizytacja zdalna jest przeprowadzana za pomocą środków porozumiewania się na odległość udostępnionych przez Biuro PKA.
 4. Wizytacja zdalna przeprowadzana jest według harmonogramu obejmującego elementy wymienione w §1 ust. 1.

Wzór raportu z realizacji zaleceń

Pobierz wzór raportu z realizacji zaleceń (.doc)

Wzory obowiązujące w postępowaniach w sprawie oceny programowej wszczętych i niezakończonych przed 1 października 2018 r. (decyduje data pisma PKA do uczelni z prośbą o przygotowanie raportu samooceny)

Profil ogólnoakademicki

Pobierz wzór raportu samooceny (.doc)

Profil praktyczny

Pobierz wzór raportu samooceny (.doc)

Wzór raportu samooceny / nt. działań naprawczych po ocenie warunkowej

Wzór raportu samooceny / nt. działań naprawczych po ocenie warunkowej

Wzory dokumentów obowiązujące dla postępowań wszczętych od 12.01.2017 r. i zakończonych do 30.09.2018 r.

Profil ogólnoakademicki

Pobierz Wzór raportu samooceny (.doc)

Profil praktyczny

Pobierz Wzór raportu samooceny (.doc)

Wzór raportu samooceny / nt. działań naprawczych po ocenie warunkowej

Wzór raportu samooceny / nt. działań naprawczych po ocenie warunkowe

Wytyczne do przygotowania raportu samooceny

W przypadku dokumentacji w formie elektronicznej uczelnia przesyła pliki jedynie w dopuszczalnych formatach, tj.: .doc, .docx, .gif, .png, .jpg (jpeg), .odt, .ods, .pdf, .rtf, .ppt, .pptx, .odp, .txt, .xls, .xlsx, .xml.

Nazwy plików nie mogą być dłuższe niż 15 znaków i nie mogą zawierać następujących znaków: ~ “# % & *: < >? / \ { | }&%# (spacje wiodące i końcowe w nazwach plików lub folderów nie są dozwolone).

(poniższe zestawienie opracowano na podstawie uchwały nr 66/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. z późn. zm. w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny)

Jeżeli uczelnia prowadzi studia na danym kierunku o profilu ogólnoakademickim i praktycznym, raport należy przygotować odrębnie dla każdego z profili.
1
Uczelnia zobowiązana jest przekazać raport Polskiej Komisji Akredytacyjnej w terminie sześciu tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o ocenie.
2
Raport należy przygotować w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej, przy czym załączniki – tylko w wersji elektronicznej. Wersja papierowa raportu oraz wersja elektroniczna nagrana na nośniku elektronicznym (w dwóch kopiach), powinny zostać przesłane na adres Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej: ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa.
3
Uczelnia, zgodnie z § 17 ust. 3 Statutu PKA, publikuje raport samooceny na swojej stronie podmiotowej 14 dni przed terminem wizytacji zespołu oceniającego.
4