Wzory raportów zespołu oceniającego

obowiązujące w odniesieniu do wizytacji przeprowadzanych począwszy od 1 kwietnia 2020 r.

Profil ogólnoakademicki

Profil praktyczny

Wzory dokumentów obowiązujące w postępowaniach w sprawie oceny programowej wszczętych po 30 września 2018 r. (decyduje data pisma PKA do uczelni z prośbą o przygotowanie raportu samooceny)

Ocena programowa PKA

Profil ogólnoakademicki

Profil praktyczny

Opinia zespołu w sprawie oceny programowej

obowiązujące w postępowaniach w sprawie oceny programowej wszczętych i niezakończonych przed 1 października 2018 r. (decyduje data pisma PKA do uczelni z prośbą o przygotowanie raportu samooceny)

Profil ogólnoakademicki

Pobierz wzór raportu zespołu oceniającego PKA (.doc)

Profil praktyczny

Pobierz wzór raportu zespołu oceniającego PKA (.doc)

Wzór raportu z wizytacji po ocenie warunkowej

Pobierz wzór raportu z wizytacji po ocenie warunkowej (.doc)

Wzory dokumentów obowiązujące w postępowaniach wszczętych po 11 stycznia 2017 r. i zakończonych do 30 września 2018 r.  

Profil ogólnoakademicki

Pobierz wzór raportu zespołu oceniającego PKA (.doc)

Profil praktyczny

Pobierz wzór raportu zespołu oceniającego PKA (.doc)

Wzór raportu z wizytacji po ocenie warunkowej

Pobierz wzór raportu z wizytacji po ocenie warunkowej (.doc)

Zasady przeprowadzania wizytacji

(na podstawie Uchwały nr 67/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej)

1. Wizytacja przeprowadzana jest zgodnie z harmonogramem, który obejmuje w szczególności:

Spotkanie zespołu oceniającego z władzami uczelni prowadzącej oceniany kierunek studiów.
1
Ocenę spełnienia kryteriów oceny programowej określonych w §1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1787), oraz kryteriów szczegółowych i standardów jakości kształcenia określonych odpowiednio dla profilu ogólnoakademickiego i praktycznego, stanowiących załącznik nr 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
2
Hospitacje zajęć dydaktycznych.
3
Wizytację infrastruktury dydaktycznej, uczelnianej i pozauczelnianej, wykorzystywanej do realizacji zajęć; w przypadku oceny prowadzonej na profilu ogólnoakademickim ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury naukowej, a w przypadku oceny na profilu praktycznym ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury, która jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć kształtujących umiejętności praktyczne oraz wyposażenia instytucji, w których odbywane są praktyki.
4
Spotkania z:
– nauczycielami akademickimi oraz innymi osobami prowadzącymi zajęcia,
– przedstawicielami studentów, samorządem studenckim, oraz studenckiego ruchu naukowego,
– przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego,
5
Spotkania członków zespołu oceniającego w celu dokonania analizy informacji zebranych, sformułowania wniosków, uwag i zaleceń podsumowujących wizytację.
6
Spotkanie końcowe z władzami uczelni.
7

2. W przypadku powtórnego postępowania oceniającego, o którym mowa w § 17 ust. 10 Statutu, wizytacja odbywa się na zasadach określonych w tym przepisie i może trwać jeden dzień.