PKA’s mission statement

The Polish Accreditation Committee is an independent institution, acting to ensure and enhance the quality of education. The primary objectives of the Committee are to ensure compliance with quality standards in higher education, reflecting the European and global best practices, and to support public and non-public universities in the process of enhancing the quality of education and developing quality culture. These measures are aimed to ensure a high position of Polish higher education graduates on the national and international labour market and to increase the competitiveness of Polish higher education institutions as European institutions.

Nadrzędną wartością, którą Polska Komisja Akredytacyjna kieruje się w swoich pracach, jest dobro społeczne, ponieważ jakość i efektywność kształcenia w istotny sposób przyczyniają się do rozwijania kapitału intelektualnego i budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Polska Komisja Akredytacyjna realizuje swoją misję poprzez dokonywanie obligatoryjnych ocen programowych oraz formułowanie opinii o wnioskach dotyczących nadawania uprawnień do prowadzenia studiów. Troską Komisji jest to, by jej opinie i oceny oraz zalecenia i rekomendacje pozostawiały szerokie pole dla autonomicznych inicjatyw promujących innowacyjność procesu dydaktycznego oraz wysoką kulturę jakości kształcenia.

Polska Komisja Akredytacyjna działa w poczuciu odpowiedzialności za podejmowane decyzje wpływające na rozwój szkolnictwa wyższego, budując swoją wiarygodność poprzez obiektywizm ocen i opinii, profesjonalizm podejmowanych działań, zachowanie zasady jawności i przejrzystości stosowanych procedur, precyzję argumentacji, przestrzeganie zasad etycznych oraz poszanowanie tradycji akademickich.

Polska Komisja Akredytacyjna uznaje za swoją powinność wszechstronną współpracę i dialog ze wszystkimi interesariuszami procesu kształcenia, w tym środowiskiem akademickim, kandydatami na studia, pracodawcami oraz organami państwa i administracji publicznej. Komisja podejmuje inicjatywy w zakresie takiej współpracy, także na arenie międzynarodowej, aktywnie współdziałając z innymi komisjami akredytacyjnymi oraz grupującymi je organizacjami międzynarodowymi przy realizacji Procesu Bolońskiego oraz budowie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

Grafika z hasłami dotyczącymi misji PKA – wartość dekoracyjna