Polityka jakości

Polska Komisja Akredytacyjna, kierując się dobrem społecznym, a w szczególności odpowiedzialnością wobec interesariuszy, wykazuje szczególną dbałość o utrzymanie standardów jakości podczas wykonywania zadań związanych z zapewnianiem wysokiej jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.

Komisja przyjmuje podejście projakościowe we wszystkich podejmowanych przez siebie działaniach, a także wyznacza cele jakościowe, uznając za swoją powinność ciągłe doskonalenie czynników, objętych procesami wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością, mających wpływ na realizację tych celów.

 • skuteczna oraz efektywna realizacja wytyczonych ustawą zadań, a także misji i celów strategicznych,
 • efektywne wykorzystanie zasobów umożliwiające realizację procesów na możliwie najwyższym poziomie,
 • stały rozwój kapitału ludzkiego poprzez systematyczne doskonalenie kompetencji członków, ekspertów i pozostałych osób działających na rzecz Komisji,
 • promowanie postaw etycznych i projakościowych, profesjonalizmu,
 • bezstronności w podejmowanych działaniach,
 • stanowienie i dalsze rozwijanie płaszczyzn dialogu ze środowiskiem akademickim i jego otoczeniem,
 • zapewnianie transparentności działań oraz ich rezultatów poprzez realizację kompleksowej polityki informacyjnej.
 • wdrożenie podejścia procesowego do zarządzania jakością w Komisji,
 • prawidłowe planowanie oraz nadzór nad realizowanymi zadaniami,
 • stosowanie procedur oraz inicjowanie nowych rozwiązań podnoszących jakość realizowanych działań,
 • umożliwianie podnoszenia i rozwijania kwalifikacji oraz kompetencji przez członków,
 • ekspertów i osoby działające na rzecz Komisji,
 • identyfikowanie zmian o charakterze jakościowym i ilościowym związanych z działaniami i funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Jakością,
 • dokonywanie cyklicznej oceny funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością,
 • zapewnianie sprawnego przepływu informacji pomiędzy interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi.