Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Polska Komisja Akredytacyjna przyjęła strategię, która będzie realizowana do roku 2020, określającą cele operacyjne i zadania pozwalające na osiągnięcie niżej wymienionych założeń strategicznych:

Obszar strategiczny I – PKA jako strażnik standardów jakości w szkolnictwie wyższym

realizacja podstawowych zadań PKA w obszarze oceny programowej; doskonalenie kompetencji członków i ekspertów PKA; modernizacja organizacji pracy zespołów oceniających; podniesienie efektywności i transparentności procedur akredytacyjnych.

Obszar strategiczny II – PKA jako partner w budowaniu kultury jakości kształcenia

rozwój działalności badawczej i analitycznej; intensyfikacja dialogu z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi; upowszechnianie dobrych praktyk w zapewnianiu jakości kształcenia; podniesienie poziomu umiędzynarodowienia procedur akredytacyjnych; rozwój nowych form procedur zewnętrznej oceny jakości kształcenia.

Obszar strategiczny III – PKA jako aktywna i globalnie rozpoznawalna agencja akredytacyjna

rozwój aktywności w międzynarodowych organizacjach działających na rzecz jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym oraz intensyfikacja współpracy bilateralnej i wielostronnej; rozwój działalności publikacyjnej i popularyzacyjnej aktywność PKA w środowisku międzynarodowym; pozyskiwanie środków projektowych służących rozwojowi i doskonaleniu działalności PKA; utrzymanie dotychczasowego formalnego statusu PKA w obszarze międzynarodowym. 

Grafika z hasłami dotyczącymi wizji PKA - wartość dekoracyjna