Baza opinii w sprawie spełnienia warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz związku studiów ze strategią uczelni.

od 24 września 2018 r. Komisja publikuje recenzje oraz uchwały podjęte przez Prezydium PKA w postępowaniu opiniodawczym dotyczącym utworzenia uczelni oraz nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu. Uchwały i recenzje publikowane są na stronie internetowej Komisji, po otrzymaniu z urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego treści decyzji w odnośnych sprawach, o których mowa powyżej.