Ogłoszenia o naborach na stanowiska

Aktywne ogłoszenia o naborach na stanowiska

Miejsce pracy: Warszawa
 
Dyrektor Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej
poszukuje pracownika/-ów, do którego zadań będzie należała
obsługa prac zespołu/-ów Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żurawia 32/34
Wymiar etatu: pełny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy obejmuje w szczególności:

 • Obsługę administracyjną zespołu/ – ów PKA
 • Organizowanie posiedzeń zespołu i ich bezpośrednia obsługa,
 • Prowadzenie dokumentacji spraw merytorycznie związanych z zakresem działania zespołu
 • Przygotowywanie, zgodnie z ustalonymi procedurami, notatek i materiałów niezbędnych w postępowaniach opiniodawczym i oceniającym pozostających w kompetencjach zespołu/-ów PKA
 • Prowadzenie i bieżąca aktualizacja baz danych
 • Przygotowywanie bieżących informacji i materiałów statystycznych w zakresie spraw objętych działaniem zespołu/ów PKA
 • Zapewnienie warunków organizacyjnych przeprowadzenia przez zespół/-y wizytacji  i dokonywania ocen
 • Prowadzenie korespondencji dotyczącej spraw rozpatrywanych przez zespół/-y
 • Kompletowanie dokumentacji podlegającej archiwizacji
 • Współpraca z członkami i ekspertami PKA w zakresie spraw pozostających w kompetencjach zespołu/-ów

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się̨ po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi
z samozamykaczami.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie: preferowane kierunki społeczno-prawne  i humanistyczne
 • Dobra znajomość przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Wiedza nt. zakresu funkcjonowania Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego, umiejętność analizowania, poprawnego formułowania i redagowania tekstów oraz pism urzędowych
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy, samodzielność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole i skutecznej komunikacji
 • Zdolność do wykonywania zadań pod presją czasu
 • Biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Office 365)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Kandydat powinien spełniać wymagania określone w Kodeksie Etyki PKA, dostępnym do pobrania

Wymagania dodatkowe/pożądane:

 • Doświadczenie zawodowe w zakresie wyspecyfikowanych zadań.
 • Doświadczenie wynikające z pracy eksperta w instytucji działającej w obszarze szkolnictwa wyższego, preferowane doświadczenie w pracy dla instytucji akredytacyjnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o takiej znajomości
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

Terminy i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: dnia 20 lutego 2020 r. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do Biura

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa (z dopiskiem na kopercie “ogłoszenie o pracę”)

Rekomendujemy przesyłanie oświadczenia o posiadanym obywatelstwie zamiast kopii dokumentu potwierdzającego obywatelstwo. Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Biuro PKA zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną̨ zniszczone komisyjnie.

Dodatkowe informacje: można uzyskać pod nr tel. (22) 563 17 44.

Dane osobowe – klauzula informacyjna:
Administratorem danych jest Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej z siedzibą w Warszawie (00-515), przy ul. Żurawiej 32/34. Mogą się Państwo z nami skontaktować poprzez wysłanie wiadomości na adres: pka@pka.edu.pl. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych – iod@pka.edu.pl

Dane będą przetwarzane na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem,  art. 6 ust. 1 lit. a) – w przypadku podania przez kandydata danych wykraczających poza katalog wskazany art. 22[1] Kodeksu pracy. Podanie danych określonych w art. 22[1] Kodeksu pracy jest obowiązkowe. Niepodanie tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu konkursowym. Podanie danych w zakresie wykraczającym poza wymogi prawa powszechnie obowiązującego jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Jeżeli kandydat w aplikacji przekazał dane wykraczające poza katalog wskazany art. 22[1] Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez siebie zgody, może ją cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Dokumenty zgromadzone w ramach postępowania konkursowego przechowywane będą maksymalnie przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji. Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy w zakresie IT, hostingu, niszczenia dokumentacji papierowej, przedsiębiorstwa świadczące usługi pocztowe oraz serwis Praca.pl.

Miejsce pracy: Warszawa
 
Dyrektor Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej
poszukuje pracownika/-ów do zespołu analiz, badań i komunikacji.

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żurawia 32/34
Wymiar etatu: możliwość zatrudnienia zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze czasu pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy obejmuje gromadzenie, analizowanie
i opracowywanie danych ilościowych i jakościowych na potrzeby efektywnej realizacji zadań Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w tym przygotowywanie analiz, raportów i opracowań dotyczących zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym, a w szczególności:

 • Prowadzenie analiz zebranych informacji nt. funkcjonowania Polskiej Komisji Akredytacyjnej i opracowywanie cyklicznych zbiorczych raportów analitycznych dot. przebiegu procesów oceny i opiniowania wniosków.
 • Prowadzenie meta-analiz/badań o charakterze przekrojowym istotnych dla rozwoju zewnętrznego systemu zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym.
 • Współtworzenie raportów, publikacji i materiałów wspierających interesariuszy Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w tym materiałów informacyjnych i szkoleniowych.
 • Udział w pracach związanych z upowszechnianiem informacji nt. funkcjonowania Polskiej Komisji Akredytacyjnej (np. strona internetowa, ulotki itp.).
 • Udział w pracach przy  tworzeniu  rozwiązań o charakterze organizacyjnym z zakresu monitorowania funkcjonowania Polskiej Komisji Akredytacyjnej w celu przygotowania propozycji usprawnienia procesów.
 • Wsparcie działań adresowanych do Polskiej Komisji Akredytacyjnej poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania i problemy zgłaszane przez interesariuszy zewnętrznych, w tym udział w seminariach i warsztatach.
 • Współpraca z autorami ekspertyz, opinii i analiz.
 • Współpraca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej, w tym udział w projektach międzynarodowych realizowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną obejmujących rezultaty o charakterze analitycznym.
 • Udział w seminariach informacyjnych i spotkaniach konsultacyjnych związanych z wykonywanym zakresem.
 • Prezentowanie rezultatów działań analitycznych i rekomendacji.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się̨ po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe
 • Wiedza nt. funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym
 • Bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i prezentowania danych ilościowych i jakościowych, a także ich analizy i interpretacji
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office 365
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Komunikatywność, umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi
 • Bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność
 • Kandydat powinien spełniać wymagania określone w Kodeksie Etyki PKA, dostępnym do pobrania

Wymagania dodatkowe/pożądane:

 • Doświadczenie zawodowe w zakresie wyspecyfikowanego zakresu zadań (potwierdzone autorstwem artykułu, raportu, notek redakcyjnych)
 • Doświadczenie w pracy koncepcyjnej, analitycznej oraz doświadczenie redaktorskie w tworzeniu koncepcji i opracowywaniu tekstów tj. ekspertyz, raportów, materiałów informacyjnych.
 • Doświadczenie w realizacji projektów badawczych i/lub wdrożeniowych w obszarze szkolnictwa wyższego.
 • Doświadczenie wynikające z pracy eksperta w instytucji działającej w obszarze szkolnictwa wyższego, preferowane doświadczenie w pracy dla instytucji akredytacyjnej
 • Znajomość środowiska narzędzi informatycznych umożliwiającego prowadzenie badań ilościowych.
 • Proaktywna postawa i orientacja na tworzenie rozwiązań i doskonalenie procesu oraz bardzo dobre umiejętności myślenia analitycznego, strukturyzowania i rozwiązywania problemów.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o takiej znajomości
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: dnia 20 lutego 2020 r. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do Biura.

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa (z dopiskiem na kopercie “ogłoszenie o pracę – pracownik w zespole badań, analiz i komunikacji z otoczeniem”).

 

Rekomendujemy przesyłanie oświadczenia o posiadanym obywatelstwie zamiast kopii dokumentu potwierdzającego obywatelstwo. Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Biuro PKA zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną̨ zniszczone komisyjnie.

 

Dodatkowe informacje: można uzyskać pod nr tel. (22) 563 17 44.

Dane osobowe – klauzula informacyjna:
Administratorem danych jest Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej z siedzibą w Warszawie (00-515), przy ul. Żurawiej 32/34. Mogą się Państwo z nami skontaktować poprzez wysłanie wiadomości na adres: pka@pka.edu.pl. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych – iod@pka.edu.pl

 

Dane będą przetwarzane na podstawie:

 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem,  art. 6 ust. 1 lit. a) – w przypadku podania przez kandydata danych wykraczających poza katalog wskazany art. 22[1] Kodeksu pracy. Podanie danych określonych w art. 22[1] Kodeksu pracy jest obowiązkowe. Niepodanie tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu konkursowym. Podanie danych w zakresie wykraczającym poza wymogi prawa powszechnie obowiązującego jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Jeżeli kandydat w aplikacji przekazał dane wykraczające poza katalog wskazany art. 22[1] Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez siebie zgody, może ją cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Dokumenty zgromadzone w ramach postępowania konkursowego przechowywane będą maksymalnie przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji. Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy w zakresie IT, hostingu, niszczenia dokumentacji papierowej, przedsiębiorstwa świadczące usługi pocztowe oraz serwis Praca.pl.

Dyrektor Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej poszukuje pracownika

do którego zadań będzie należała praca w dziale księgowości. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się tutaj.

Nabór zakończony. Termin składania dokumentów: do dnia 30 września 2019 r.

Dyrektor Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej poszukuje pracownika/ -ów

do zespołu analiz, badań i komunikacji. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się tutaj.

Nabór zakończony. Termin składania dokumentów został przedłużony: do dnia 30 października 2019 r.

Dyrektor Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej poszukuje pracownika

do którego zadań będzie należała obsługa prac zespołu/-ów Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się tutaj.

Nabór zakończony. Termin składania dokumentów: do dnia 30 sierpnia 2019 r.

Miejsce pracy: Warszawa
 
Dyrektor Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej
poszukuje pracownika/-ów, do którego zadań będzie należała
obsługa prac zespołu/-ów Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żurawia 32/34
Wymiar etatu: pełny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy obejmuje w szczególności:

 • terminowe i zgodne z przepisami sporządzanie listy płac pracowników Biura oraz listy wypłat z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło
 • sporządzanie przelewów wynagrodzeń do właściwych banków i przelewów potrąceń wynikających z listy płac, umów zleceń i umów o dzieło
 • naliczanie składek ZUS, potrąceń i podatku dochodowego od osób fizycznych
 • sporządzanie, kompletowanie i przekazywanie do ZUS dokumentacji niezbędnej do dokonywania wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, macierzyńskich i wychowawczych
 • terminowe i zgodne z przepisami sporządzanie dokumentów dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników Biura oraz osób z  którymi zostały zawarte umowy zlecenia
 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z urzędami skarbowymi dotyczących Biura, jej pracowników oraz osób współpracujących w ramach umów cywilno-prawnych
 • prowadzenie dokumentacji ubezpieczenia grupowego pracowników Biura
 • prowadzenie rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • współpraca z pozostałymi pracownikami księgowości w zakresie spraw objętych działaniem księgowości

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się̨ po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi
z samozamykaczami.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie – preferowane ekonomiczne, mile widziane wykształcenie wyższe
 • dobra znajomość przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych, podatkowych, prawa pracy oraz rachunkowości budżetowej
 • minimum 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku 
 • biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Office 365)
 • preferowana znajomość programu Symfonia, Płatnik, NBP
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy, samodzielność i skuteczność w komunikacji
 • zdolność do wykonywania zadań pod presją czasu
 • kandydat powinien spełniać wymagania określone w Kodeksie Etyki PKA, dostępnym do pobrania na stronie internetowej www.pka.edu.pl 

Wymagania dodatkowe/pożądane:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie wyspecyfikowanych zadań
 •  doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw kadrowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

Terminy i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: dnia 5 marca 2020 r. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do Biura

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa (z dopiskiem na kopercie “ogłoszenie o pracę”)

Rekomendujemy przesyłanie oświadczenia o posiadanym obywatelstwie zamiast kopii dokumentu potwierdzającego obywatelstwo. Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Biuro PKA zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną̨ zniszczone komisyjnie.

Dodatkowe informacje: można uzyskać pod nr tel. (22) 563 17 44.

Dane osobowe – klauzula informacyjna:
Administratorem danych jest Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej z siedzibą w Warszawie (00-515), przy ul. Żurawiej 32/34. Mogą się Państwo z nami skontaktować poprzez wysłanie wiadomości na adres: pka@pka.edu.pl. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych – iod@pka.edu.pl

Dane będą przetwarzane na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem,  art. 6 ust. 1 lit. a) – w przypadku podania przez kandydata danych wykraczających poza katalog wskazany art. 22[1] Kodeksu pracy. Podanie danych określonych w art. 22[1] Kodeksu pracy jest obowiązkowe. Niepodanie tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu konkursowym. Podanie danych w zakresie wykraczającym poza wymogi prawa powszechnie obowiązującego jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Jeżeli kandydat w aplikacji przekazał dane wykraczające poza katalog wskazany art. 22[1] Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez siebie zgody, może ją cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Dokumenty zgromadzone w ramach postępowania konkursowego przechowywane będą maksymalnie przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji. Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy w zakresie IT, hostingu, niszczenia dokumentacji papierowej, przedsiębiorstwa świadczące usługi pocztowe oraz serwis Praca.pl.

grafika mająca wyłącznie charakter wizualny.