Wzory opinii

Wzory opinii w sprawie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia

obowiązujące dla postępowań w sprawie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia wszczętych po 30 kwietnia 2019.

Poniżej znajdują się wzory obowiązujące dla postępowań w sprawie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, spełniających warunki określone w cytowanych poniżej regulacjach zawartych w treści art. 205 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

  1. postępowania w sprawie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. przed dniem 1 października 2018, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
  2. w okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,tj. od 1 października 2018 do dnia 30 kwietnia 2019 r. postępowania w sprawie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych,
  3. w postępowaniach wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,tj. od 1 października 2018, do dnia 30 kwietnia 2019 r., uprawnienia nadaje się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Wzory opinii w sprawie wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia kształcenia:

Wzór opinii dla profilu ogólnoakademickiego

Wzór opinii dla profilu praktycznego