Procedura oceny kompleksowej

Zgodnie z art. 243. ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) ocena kompleksowa polega na ocenie działań na rzecz zapewniania jakości kształcenia w uczelni. Przeprowadzając ocenę kompleksową, bierze się pod uwagę w szczególności skuteczność działań na rzecz zapewniania jakości kształcenia w uczelni we wszystkich dziedzinach, w których prowadzone jest kształcenie.

 

Przedmiotową ocenę przeprowadza się na wniosek uczelni posiadającej wyłącznie pozytywne oceny programowe albo pozytywną ocenę kompleksową. PKA podejmuje decyzję o przeprowadzeniu oceny kompleksowej albo odmowie jej przeprowadzenia z uwzględnieniem wyników ocen programowych. Ocena kompleksowa kończy się wydaniem oceny pozytywnej albo odmową wydania oceny pozytywnej. W najbliższym okresie będą trwały analizy dotyczące najbardziej optymalnej formy oceny kompleksowej.

grafika mająca wyłącznie charakter wizualny.