Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza odgrywa bardzo istotną rolę w działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej, z uwagi na powierzone jej zadania ustawowe oraz konsekwencje podjętych decyzji. Uczelnia niezadowolona z podjętej przez Prezydium uchwały może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Procedura odwoławcza obejmuje:

 • Wniosek o ponowne rozpatrzenie złożony przez stronę niezadowoloną z uchwały Prezydium PKA podjętej w sprawach:

  1) opinie w sprawie wpisu uczelni niepublicznej do ewidencji;
  2) opinie w sprawie spełnienia warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz związku studiów ze strategią uczelni;
  3) uchwały dotyczące oceny programowej;
  4) uchwały dotyczące oceny kompleksowej;

 • Opinię w sprawie wniosku, o którym mowa powyżej sporządza zespół odwoławczy w terminie nie dłuższym niż 4 tygodnie od daty wpływu wniosku do Komisji.

   

  Zespół odwoławczy sporządza opinię na podstawie recenzji opracowanej przez członka Komisji lub eksperta wyznaczonego przez Sekretarza. Przewodniczący zespołu odwoławczego przedstawia Sekretarzowi kandydaturę osoby proponowanej na recenzenta w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania przez Komisję wniosku.

Opis przebiegu procedury odwoławczej

Uczelnia składa wniosek o ponowne rozpartrzenie sprawy.

Sekretarz PKA wyznacza recenzenta/recenzentów wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, który/którzy w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia otrzymania wniosku sporządzają recenzję. 


W opiniowaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie mogą brać udziału eksperci Komisji, którzy uczestniczyli w opiniowaniu sprawy przez Zespół obszarowy, zespół do spraw kształcenia nauczycieli lub postępowaniu oceniającym.

W przypadku niezaakceptowania przedstawionego recenzenta/recenzentów Sekretarz PKA uzgadnia z Przewodniczącym Zespołu odwoławczego inną/inne kandydaturę/kandydatury.

Zespół odwoławczy na podstawie zgromadzonej w sprawie dokumentacji oraz recenzji przygotowuje projekt uchwały wraz z niezbędnym uzasadnieniem.

Uchwała powinna zostać podjęta przez Prezydium PKA w terminie nieprzekraczającym 45 dni od daty zarejestrowania wniosku. Przewodniczący Zespołu odwoławczego referuje sprawę i uczestniczy z prawem głosu w posiedzeniach Prezydium PKA, na których podejmowane są uchwały w sprawach wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy. Prezydium PKA podejmuje uchwałę w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

Przedmiotem odwołania może być zarówno uchwała w sprawie oceny programowej, kompleksowej jak i w sprawie skierowanego do Komisji wniosku. Zastrzeżenia mogą dotyczyć proceduralnych, prawnych a także merytorycznych aspektów oceny i powinny odnosić się tylko do tych problemów i w takim zakresie, w jakim stanowiły przedmiot oceny i podstawę podjętych uchwał.
Prezydium decyduje się na zmianę opinii lub oceny tylko w przypadkach, jeżeli przedstawione argumenty odnoszące się do każdego postawionego zarzutu, usuwają wszelkie wątpliwości stanowiące przyczynę pierwotnej uchwały, a jednocześnie mieszczą się w dopuszczalnych granicach pozwalających na uzupełnienie informacji i dokumentacji.

Podjęte przez Komisję uchwały są ostateczne i tylko przez nią mogą być zmienione. Kwestię zaskarżalności uchwał Komisji jednoznacznie rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny uznając, iż uchwała PKA nie stanowi czynności z zakresu administracji publicznej i jako taka nie podlega jurysdykcji administracyjnej i nie może być przedmiotem oceny przez Sąd Administracyjny. Obowiązujący system odwoławczy dobrze służy jakości kształcenia umacniając niezależność decyzji PKA.