System Zarządzania Jakością PKA

System Zarządzania Jakością Polskiej Komisji Akredytacyjnej został ustanowiony na mocy Zarządzenia Przewodniczącego PKA z dnia 24 kwietnia 2013 r. oraz zmodyfikowany Zarządzeniem z dnia 10 grudnia 2015 r., a także Zarządzeniem z dnia 5 stycznia 2018 r.

Celem nadrzędnym systemu zarządzania jakością jest podniesienie skuteczności działań podejmowanych w związku z realizacją misji i strategii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ich ciągłe doskonalenie, a także zagwarantowanie realizacji ustawowych zadań w sposób gwarantujący powtarzalność cech jakościowych.

Celami szczegółowymi systemu są:

 • zapewnienie profesjonalizmu i obiektywizmu w zakresie realizowanych procesów,
 • zapewnienie zasobów umożliwiających realizację procesów na wysokim poziomie,
 • ciągłe doskonalenie i rozwój systemu zarządzania jakością,
 • doskonalenie kanałów komunikacji i współpracy z interesariuszami Komisji,
 • kształtowanie postaw projakościowych.

Podstawę budowy wewnętrznego systemu zarządzania jakością stanowi identyfikacja kluczowych procesów umożliwiających realizację zadań powierzonych Polskiej Komisji Akredytacyjnej w związku z wymaganiami sformułowanymi w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, aktach wykonawczych oraz „Europejskich standardach i wskazówkach dotyczących zapewnienia jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego”.

Generalną zasadą polityki informacyjnej w zakresie systemu zarządzania jakością jest ustanowienie publicznego dostępu do danych dotyczących: polityki jakości oraz celów, zidentyfikowanych procesów, procedur postępowania Komisji, jej członków i ekspertów oraz – w stopniu wynikającym z zakresu powierzonych zadań – pracowników Biura PKA, monitorowania, mierzenia, analizowania i doskonalenia działań Komisji, zamierzeń i etapów realizacji wyznaczonych celów.

Zgodnie z przyjętymi przez PKA założeniami Systemu Zarządzania Jakością, Polska Komisja Akredytacyjna publikuje na swoich stronach internetowych informacje dotyczące:

 • polityki jakości oraz celów,
 • zidentyfikowanych procesów,
 • procedur postępowania Komisji, jej członków i ekspertów (oraz – w stopniu wynikającym z zakresu powierzonych zadań – pracowników Biura PKA),
 • monitorowania, mierzenia, analizowania i doskonalenia działań Komisji,
 • zamierzeń i etapów realizacji wyznaczonych celów.

Poniżej prezentujemy aktualizowane cyklicznie zestawienie działań podejmowanych w ramach systemu zarządzania jakością PKA.

Przypominamy równocześnie, że wszelkie uwagi i sugestie dotyczące Systemu Zarządzania Jakością PKA można zgłaszać Pełnomocnikowi ds. Systemu za pośrednictwem okienka jakości.

Zestawienie działań

Modernizacja strony internetowej PKA (2019 r.):

 • w związku z rosnącą liczbą dokonanych ocen i potrzebą dostosowania sposobu przekazywania informacji danych do potrzeb interesariuszy władze Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęły decyzję o modernizacji strony internetowej. Kluczowymi dla tego zadania obszarami było: określenie potrzeb interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, zebranie informacji na temat wymagań dotyczących kompatybilności z istniejącymi bazami danych, przetestowanie strony internetowej i uruchomienie jej finalnej wersji.

Zaprojektowanie i wdrożenie spójnej identyfikacji wizualnej PKA (2019 r.)

Nowelizacja dokumentów wewnętrznych PKA (2018 r.)

 • w związku z wejściem ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), po przeprowadzeniu szerokich konsultacji zarówno z interesariuszami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi Polska Komisja Akredytacyjna dostosowała wewnętrzne przepisów oraz dokumentacji do nowych regulacji prawnych.

Realizacja zaleceń wynikających z przeglądu zewnętrznego PKA:

 • Na podstawie raportu międzynarodowego zespołu ekspertów, którzy w 2018 r. dokonali zewnętrznego przeglądu działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej wskazano rekomendacje panelu ekspertów, cele, których osiągnięcie zostało założone, a także działania już rozpoczęte i przewidywane terminy realizacji.

Raport samooceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2017/2018 r.):

 • Zgodnie ze Statutem Polskiej Komisji Akredytacyjnej działalność Komisji, nie rzadziej niż co 5 lat, podlega zewnętrznemu przeglądowi, zgodnie z zasadami funkcjonowania agencji akredytacyjnych w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego. W związku z terminem dokonania powtórnej ewaluacji działalności PKA rozpoczęte zostały prace nad raportem samooceny. Dokument ten został przekazany do European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) w 2018 r. Stanowił on podstawowe źródło informacji dla zespołu międzynarodowych ekspertów dokonujących zewnętrznej oceny PKA.

Ocena ankietowa prac PKA w roku 2018:

Wyniki ankietyzacji w pierwszym kwartale 2018 r.;

Wyniki ankietyzacji w drugim kwartale 2018 r.;

Wyniki ankietyzacji w trzecim kwartale 2018 r.;

Wyniki ankietyzacji w czwartym kwartale 2018 r.;

Ocena ankietowa prac PKA w roku 2017:

Wyniki ankietyzacji w pierwszym kwartale 2017 r.;

Wyniki ankietyzacji w drugim kwartale 2017 r.;

Wyniki ankietyzacji w trzecim kwartale 2017 r.;

Wyniki ankietyzacji w czwartym kwartale 2017 r.

Ocena ankietowa prac Polskiej Komisji Akredytacyjnej w roku 2016:Wyniki ankietyzacji w pierwszym kwartale 2016 r., Ocena ankietowa prac PKA w roku 2015:Wyniki ankietyzacji w pierwszym kwartale 2015 r.;Wyniki ankietyzacji w drugim kwartale 2015 r.;Wyniki ankietyzacji w trzecim kwartale 2015 r.;Wyniki ankietyzacji w czwartym kwartale 2015 r. 

Nowelizacja dokumentów wewnętrznych PKA:

 • W związku z projektowanymi zmianami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Polska Komisja Akredytacyjna rozpoczęła prace mające na celu dostosowanie wewnętrznych przepisów oraz dokumentacji do nowych regulacji prawnych.
 • Uznaliśmy, że pierwszym etapem tego procesu powinno być zebranie opinii naszych interesariuszy o dotychczas stosowanych wzorach dokumentów, ich wadach i zaletach, a także zebranie sugestii dotyczących ewentualnych zmian. Uwagi i informacje zebrane w anonimowej ankiecie stały się przedmiotem dyskusji w ramach grup powołanych do wprowadzenia zmian w poszczególnych obszarach.
 • Projekty nowych dokumentów Komisji zostały udostępnione interesariuszom.
 

Realizacja zaleceń wynikających z przegladu zewnętrznego PKA:

 • Na podstawie raportu międzynarodowego zespołu ekspertów, którzy w grudniu 2013 r. dokonali zewnętrznego przeglądu działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej opracowany został plan działań na okres marzec 2014 r. – luty 2016 r. W ramach powyższego planu działań wskazano rekomendacje panelu ekspertów, cele, których osiągnięcie zostało założone, a także działania już rozpoczęte i przewidywane terminy realizacji.
 • Prace nad poszczególnymi celami cząstkowymi prowadzone były równolegle, a ich efekt odzwierciedlony został w sprawozdaniu (follow-up report) wysłanym do ENQA (dokument w języku angielskim).

Ocena ankietowa prac PKA w 2014 r.

 • Opracowanie zbiorcze,
 • Raport – I kw. 2014 r.,
 • Raport – II kw. 2014 r.,
 • Raport – III kw. 2014 r.
 

Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością PKA (2013 r., z późn. zm.):

 • W listopadzie 2013 r. rozpoczęte zostały prace nad szczegółową dokumentacją systemu, której zakres zdefiniowany w założeniach Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Polskiej Komisji Akredytacyjnej obejmuje Politykę Jakości, Księgę Jakości oraz wykaz zapisów systemowych.
 • Prace prowadzone były w ramach projektu „Modernizacja systemu akredytacji – wsparcie szkoleniowe i analityczno – badawcze Polskiej Komisji Akredytacyjnej”.
 • Dokumentacja systemu została zaktualizowana w grudniu 2015 r.
 

Panel informacyjny Systemu Zarządzania Jakością:

 • Głównym zadaniem panelu jest realizowanie funkcji informacyjnej wobec interesariuszy zewnętrznych. Zakres prezentowanych danych został ograniczony do treści ściśle związanych z wynikami funkcjonowania systemu, jego doskonalenia i ewolucji. Nacisk położono na prezentację postępów w realizacji poszczególnych zadań,celów, dla jakich zostały podjęte oraz – ewentualnie – napotkanych przeszkód.
 • Przewidziano także formularz kontaktowy, za pomocą którego użytkownicy mają możliwość przesyłania uwag i sugestii adresowanych do Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością w sposób anonimowy. Część zadań panelu została zredefiniowana w grudniu 2015 r.
 

Ocena ankietowa prac PKA w 2013 r.:

 • Analiza ankiet – I kwartał 2013 r.,
 • Analiza ankiet – II kwartał 2013 r.,
 • Analiza ankiet – III kwartał 2013 r.,
 • Analiza ankiet – IV kwartał 2013 r.
 

Modernizacja strony internetowej PKA (2013 r.):

 • W związku z rosnącą liczbą dokonanych ocen i potrzebą dostosowania sposobu przekazywania danych do potrzeb interesariuszy władze Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęły decyzję o modernizacji strony internetowej. Kluczowymi dla tego zadania obszarami było: określenie potrzeb interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, zebranie informacji na temat wymagań dotyczących kompatybilności z istniejącymi bazami danych, przetestowanie strony internetowej i uruchomienie jej finalnej wersji.
 

Raport samooceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2013 r.):

 • Zgodnie z regulacją określoną w par. 1 ust. 4 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 listopada 2011 r. „Działalność Komisji, nie rzadziej niż co 5 lat, podlega zewnętrznemu przeglądowi, zgodnie z zasadami funkcjonowania agencji akredytacyjnych w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego”. W związku ze zbliżającym się terminem dokonania powtórnej ewaluacji działalności PKA rozpoczęte zostały prace nad raportem samooceny. Dokument ten został przekazany do European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) w października 2013 r. Stanowił on podstawowe źródło informacji dla zespołu międzynarodowych ekspertów dokonujących zewnętrznej oceny PKA.

Okienko Jakości

Jednym z najważniejszych elementów Systemu Zarządzania Jakością Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest „okienko jakości” – formularz kontaktowy pozwalający wszystkim interesariuszom na przesłanie uwag i sugestii (także anonimowo), które trafiają bezpośrednio do Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością PKA.