Ocena zewnętrzna prac PKA

Przepis § 1 ust. 4 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej stanowi, że nie rzadziej niż co 5 lat działalność Komisji podlega zewnętrznemu przeglądowi, zgodnie z zasadami funkcjonowania agencji akredytacyjnych w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego. PKA została poddana takiej ocenie, przeprowadzanej przez międzynarodowy zespół ekspertów, zarówno w 2008, jak i w 2013 r. Celem strategicznym Komisji, który udało się notabene osiągnąć, było najpierw uzyskanie, a później odnowienie statusu pełnego członka ENQA oraz wpisu do rejestru agencji akredytacyjnych EQAR.

Podobnie jak w latach ubiegłych celem trzeciego przeglądu zewnętrznego działań Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2018 r. było potwierdzenie pełnego członkostwa w ENQA poprzez określenie stopnia spełniania europejskich standardów i wskazówek dla zapewniania jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, określonych w części 2 i 3, jak również spełniania przez agencję ekwiwalentnych standardów EQAR prowadzących do odnowienia wpisu w Rejestrze.
W ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej przegląd zewnętrzny sprzyja zwiększeniu skuteczności wewnętrznego systemu zarządzania jakością, bowiem zewnętrzna ocena pozwala na zidentyfikowanie niedostrzegalnych przez Komisję słabości oraz wskazanie kierunków rozwoju Komisji, także w kontekście profesjonalizacji agencji akredytacyjnych funkcjonujących w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.

Jako że samoocena, będąca elementem przeglądu zewnętrznego, jest z natury analizą subiektywną, PKA zadbała o jej obiektywizację poprzez skonfrontowanie ze sobą różnych punktów widzenia. W tym celu w proces samooceny włączono przedstawicieli wielu środowisk: zarówno członków Komisji, jak i ekspertów z nią współpracujących (studentów i pracodawców). Ponadto projekt raportu samooceny był później przedmiotem konsultacji wewnętrznych (Prezydium PKA, zespoły obszarowe, zespół odwoławczy, zespół ds. etyki, Biuro PKA, eksperci) i zewnętrznych (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Krajowa Izba Gospodarcza, Parlament Studentów RP). Ostateczna wersja tego raportu wraz z załącznikami została zatwierdzona na posiedzeniu plenarnym Komisji 22 lutego 2018 r., a następnie przesłana do instytucji koordynującej proces przeglądu zewnętrznego ENQA.

W wyniku przeglądu przeprowadzonego w 2018 r. Polska Komisja Akredytacyjna odnowiła status pełnego członka ENQA oraz wpis do rejestru agencji akredytacyjnych EQAR.

Zapoznaj się z dokumentacją przeglądu z 2018 r.