Ocena zewnętrzna prac PKA

Przepis § 1 ust. 4 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej stanowi, iż działalność Komisji, nie rzadziej niż co 5 lat, podlega zewnętrznemu przeglądowi, zgodnie z zasadami funkcjonowania agencji akredytacyjnych w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.
Polska Komisja Akredytacyjna zarówno w 2008 r. jak i odpowiednio w 2013 r. została poddana ocenie zewnętrznej przez międzynarodowy panel ekspertów. Celem strategicznym było uzyskanie/odnowienie statusu pełnego członka ENQA oraz wpisu do rejestru agencji akredytacyjnych EQAR. W wyniku przeglądu zewnętrznego od początku 2009 r. PKA utrzymała status pełnego członka ENQA oraz jest zarejestrowana w EQAR.

Podobnie jak w latach ubiegłych celem trzeciego przeglądu zewnętrznego działań Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2018 r. było potwierdzenie pełnego członkostwa w ENQA poprzez określenie stopnia spełniania europejskich standardów i wskazówek dla zapewniania jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, określonych w części 2 i 3, jak również spełniania przez agencję ekwiwalentnych standardów EQAR prowadzących do odnowienia wpisu w Rejestrze.
W ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej przegląd zewnętrzny sprzyja zwiększeniu skuteczności wewnętrznego systemu zarządzania jakością, bowiem zewnętrzna ocena pozwala na zidentyfikowanie niedostrzegalnych przez Komisję słabości oraz wskazanie kierunków rozwoju Komisji, także w kontekście profesjonalizacji agencji akredytacyjnych funkcjonujących w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.

Ze względu na fakt, że samoocena, będąca elementem przeglądu zewnętrznego, jest z natury analizą subiektywną, PKA zadbała o jej obiektywizację poprzez skonfrontowanie ze sobą rożnych punktów widzenia. W tym celu włączono w proces samooceny przedstawicieli różnorodnych środowisk, zarówno osoby reprezentujące rożne organy bądź zespoły działające w PKA, jak i współpracujących z Komisją ekspertów (studentów, pracodawców). Włączenie dużej liczby osób w proces konsultowania raportu samooceny było niezwykle ważne. Projekt raportu samooceny był przedmiotem konsultacji wewnętrznych PKA (Prezydium, zespoły obszarowe, Zespół Odwoławczy, Zespół ds. Etyki, Biuro PKA, eksperci) oraz zewnętrznych (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Krajowa Izba Gospodarcza, Parlament Studentów RP). Ostateczna wersja raportu samooceny wraz z załącznikami została zatwierdzona na posiedzeniu plenarnym Komisji w dniu 22 lutego 2018 r., a następnie przesłana do instytucji koordynującej proces przeglądu zewnętrznego ENQA.

W wyniku przeglądu przeprowadzonego w 2018 r. Polska Komisja Akredytacyjna odnowiła status pełnego członka ENQA oraz wpis do rejestru agencji akredytacyjnych EQAR.

Zapoznaj się z dokumentacją przeglądu z 2018 r.